Oblike duševnega zdravja v skupnostiNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito
Sodelavci:Izr. prof. dr. Flaker Vito
Sodelavci:, As. dr. Šabić Amra
Sodelavci:, Izr. prof. dr. Urek Mojca

Cilji
Študent/ka dobi osnovne informacije o različnih oblikah organiziranja služb duševnega zdravja v skupnosti. Seznani se s splošnimi osnovnimi organizacijskimi znanji in s posebnostmi delovanja posameznih oblik služb za duševno zdravje v skupnosti. Spozna psihiatrično terminologijo, osnove psihiatričnih metod nasploh, osnove psihofarmakologije in organiziranost psihiatričnih služb. Spozna se tudi z osnovnimi problemi vključevanja uporabnikov v delo in upravljanje psihosocialnih služb, z oblikami samoorganizacije in samozaščite. Razvije občutljivost za uporabniško perspektivo, za vključevanje uporabnikov v delo služb duševnega zdravja v skupnosti in za podporo pri delu njihovih lastnih pobud in organizacij.

Vsebina
Duševno zdravje in socialno delo. Politika duševnega zdravja v skupnosti. Zakonodaja in duševno zdravje. Uvod v psihiatrično terminologijo. Osnove psihiatrične obravnave. Učinki zdravil. Stanovanjske skupine: strukturne rešitve, organizacijski problemi, metode dela. Klubi, dnevni centri in shajališča uporabnikov. Iskanje in omogočanje plačanega dela. Načini vključevanja v skupnost. Izobraževanje in poklicno usposabljanje uporabnikov. Medijsko delovanje. Kvalitetno preživljanje prostega časa. Centri za duševno zdravje v skupnosti. Krizni centri. Timi duševnega zdravja v skupnosti. Vrste in naloge zagovorništva. Delo zagovorništva v Sloveniji. Samozagovorništvo v vlogi emancipacije in krepitve moči uporabnikov. Funkcija in procesi samopomoči. Vloga strokovnjakov pri samopomoči. Organiziranost samopomočnih skupin. Organizacije uporabnikov – politično delovanje.

Temeljni viri
 • Bulmer, M. (1987), Social Basis of Community Care. London: Allen and Unwin.

 • Flaker, V., in sod. (1999), Oblike bivanja za odrasle ljudi, ki potrebujejo organizirano skrb in podporo: analiza in predlog ukrepov. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: VŠSD .

 • Jeriček Klanšček, H., Zorko, M., Bajt, M., Roškar, S. (ur.) (2009), Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
  duševno zdravje v sloveniji
 • Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi.

 • Lamovec, T. (1996), Duševno zdravje v skupnosti skozi oči uporabnikov. Socialno delo, 36, 3: 197–216.

 • Phillo, G., Secker, J. (1999), Media and Mental Health. V: Franklin, B. (ur.), Social Policy, The Media and Misrepresentation. London Routledge.

 • Romme, M., Escher, S. (1993), Accepting Voices. London: MIND.

 • Škerjanc, J. (1995), Proces samoorganiziranja ljudi s posebnimi potrebami. Socialno delo 34, 6: 401–408.

 • Škerjanc, J. (1996), Zgodba o ekologiji in o moči. Socialno delo, 35, 4: 283–288.

 • Zagovorništvo. Socialno delo, 32/93 (1993), 3–4 (tematska številka).

 • Zaviršek, D. (1997), Krizni tim kot oblika preprečevanja psihiatrične hospitalizacije. Socialno delo, 36, 2: 101–110.


 • Obveznosti
  Seminarska naloga v povezavi s praktičnim delom.
  Gradiva:Nacionalni program duševnega zdravja (gradivo za javno obravnavo)
  Literatura zagovorništvo
  navodila za praktični del
  Neodvisno zagovorništvo
  Uvod v zagovorništvo
  Zastopniki v ZDZdr