Inovacije na področju skupnostne skrbiNosilci: Red. prof. dr. Zaviršek Darja

Cilji
Študent/ka se nauči čimbolj ustvarjalno odgovoriti na konkretno življenjsko situacijo: osebno krizo, socialno pomanjkanje, željo po večji samostojnosti, željo po spremembi, nasilje in socialno izključenost ipd. Ena od bistvenih nalog socialnega dela je načrtovanje in izvajanje vedno novih projektov in socialnih služb, ki prispevajo k uresničevanju pravic in odgovarjajo na potrebe ljudi v raznoličnih življenjskih situacijah in okoljih. Študent/ka se nauči načrtovati inovacijo, izvesti projekt in aktivno delovati v skupnosti. Študent/ka potrebuje visoko stopnjo avtonomnosti in sposobnost aplikacije pridobljenih znanj in veščin v praksi na inovativen način.

Vsebina
Etnografska metoda. Uresničevanje individualnega načrta za samostojno življenje. Inovacije na področju skupnostne skrbi v svetu. Inovacije na področju skupnostne skrbi v Sloveniji. Vloga socialnega dela pri ustanavljanju uporabniških skupin. Sistem neposrednega financiranja uporabnikov. Oblike zaposlovanja. Prilagajanje bivalnih okolij vsem ljudem. Načrtovanje in vodenje projektov. Evalvacija služb na področju skupnostne skrbi. Timsko delo.

Temeljni viri
 • Flaker, Vito (1997), Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja. Socialno delo, 36, 1: 3–13.

 • Flaker, Vito (1998), Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov. Založba /cf.*, Ljubljana. Poglavji: I. Goffmanova analiza življenja v totalni ustanovi (17–44) in VII . Praktika zapiranja bolnišnic (187–230).

 • Hall, Christopher (2001), Pripoved (naracija) in socialno delo: Nekaj o teoriji, analizi in praksi. Socialno delo, 40, 2–4: 191–206.

 • Leskošek, Vesna, Majda Hrženjak (2002), Spremenjene vloge nevladnih organizacij. Mirovni inštitut, Ljubljana.

 • Mandič, Srna (ur.) (1999), Pravica do stanovanja: Brezdomstvo in druga stanovanjska tveganja ranljivih skupin. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

 • Škerjanc, Jelka (1997), Načrtovanje neodvisnega življenja v sistemu neposrednega financiranja. V: Anton Zupan, Cveto Uršič (ur.), Neodvisno življenje najtežje gibalno oviranih. Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana
  (53–69).

 • Urek, Mojca (2001), Življenjske zgodbe in njihov pomen: Nekaj izhodišč za proučevanje pripovedovanja zgodb v socialnem delu. Socialno delo, 40, 2–4: 119–150.

 • Zaviršek, Darja (2000), Hendikep kot kulturna travma: Historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Založba /*cf., Ljubljana.

 • Zaviršek, Darja, Jelka Zorn, Petra Videmšek (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Študentska založba, Ljubljana.


 • Obveznosti
  Izdelava projektne naloge: načrtovanje (in izvedba) inovacije, implementacija individualnega načrta za samostojno življenje.
  Gradiva:izredni študij - predavanje 12.5.2012
  izpitna literatura - izredni študij