Otroci in mladi s težavo v odraščanju in okoljuNosilci: Izr. prof. dr. Čačinovič Vogrinčič Gabi
Sodelavci:As. dr. Kodele Tadeja
Sodelavci:, Doc. dr. Mešl Nina

Cilji
Študent/ka pridobi znanja in metode za delo z otroki in mladimi. Nadgradi že pridobljeno znanje za vzpostavljanje delovnega odnosa in soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči pri delu z otroki, mladimi in njihovimi družinami. Nauči se povezati različna znanja o težavah otrok in mladih v učinkovit proces pomoči.

Vsebina
Delovni odnos in izvirni delovni projekt pomoči pri delu z mladimi in njihovimi družinami. Delo z družino na dveh ravneh. Konvencija o otrokovih pravicah. Mladi v spreminjajočih se družinah. Razvojno psihološki elementi. Socialno delo v šoli: vloga socialnega delavca v šolski svetovalni službi. Težave v odraščanju: pomoč in podpora mladim pri razvoju lastne identitete in samopodobe, zasvojenosti mladih. Težave mladih: učne težave v osnovni šoli, soustvarjanje učenja in pomoči učencem z učnimi težavami, odklonsko vedenje mladih. Ranljivost mladih v sodobni družbi. Skupnostni projekti v šolskem okolju kot odziv na težave mladih.

Temeljni viri
• Čačinovič Vogrinčič, G. (1998), Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske skupine. Ljubljana. Znanstveno in publicistično središče.
• Čačinovič Vogrinčič, G. (2008), Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• Čačinovič Vogrinčič, G. (2008), Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
• Čačinovič Vogrinčič, G., Grebenc, V., Kodele, T., Kvaternik, I., Mešl, N., Rihter, L., Šabić, A. (2009), Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analiz potreb: »Pogovarjajmo se«: zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
• Čačinovič Vogrinčič in sod. (2008), Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RŠ za šolstvo.
• Juul, J. (2008), Kompetentni otrok: družina na poti k novim temeljnim vrednotam. Radovljica: Didakta.
• Kornhauser, P. in sod. (2007), Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije.
• Kvaternik, I., Grebenc, V., Rihter, L. (2008), Droge med politiko in vsakdanjim življenjem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
• Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. (2008), Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Bregar Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., (2008), Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
• Mikuš Kos, A. (1991), Šola in duševno zdravje. Murska Sobota: Pomurska založba.
• Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah. (Dostopno na spletni strani www.varuh-rs.si ali www.unicef.si)
• Šelih, A. (ur.) (2000), Prestopniško in odklonsko vedenje mladih: vzroki, pojavi, odzivanje. Ljubljana: Založba Bonex.
• Ule, M., Rener, T., Mencin-Čeplak, M., Tivadar, B. (2000), Socialna ranljivost mladih. Šentilj: Aristej.
• Vojnović, G. (2008), Čefurji raus! Ljubljana: Študentska založba.
• Bardutzky Boben, D. (2008), Kurja šola, mačja šola. Šmarje-Sap: Buča.

Obveznosti
Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah.
Izpit.