Študij mladineNosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna

Cilji
Študent/ka se seznani z družbenimi in kulturnimi značilnostmi oblikovanja mladosti, mladine, spremembami odraščanja in življenjskega poteka v pozni moderni, analizami življenjskih in vrednostnih orientacij mladih, posameznimi segmenti mladosti (adolescenca, postadolescenca, mladi odrasli), populacijo mladih: dijaška, študentska mladina, zaposleni, nezaposleni mladi), še zlasti pa z ogroženim in obrobnim delom mladine (nezaposleni, socialno oškodovani in prikrajšani mladi). Študent/ka razvije samorefleksijo o lastnih percepcijah in projekcijah mladosti/odraslosti.

Vsebina
Spremembe življenjskih potekov v pozni moderni, izbirnost, individualizacija, tveganost modernih življenjskih potekov. Mladost kot pomenljivo življenjsko obdobje, modalitete mladosti v sodobni družbi: adolescenca, postadolescenca, mladi odrasli, mladost kot moratorij in kot identitetna delavnica, identitetne spremembe v mladosti. Mladina kot dejavnik družbenih sprememb, kot nosilec kulturnega kapitala, vloga vrstniških kultur in mladinskih kultur v socialni konstrukciji mladosti. Študij mladine v Sloveniji, značilne življenjske in vrednostne orientacije mladih. Modeli prehodov v odraslost, značilnosti mladih odraslih, ukrepi za lajšanje prehodov v odraslost. Socialna ranljivost mladih, socialni indikatorji marginalizacije, stigmatizacije določenih skupin mladih, primeri dobrih praks pomoči socialno deprivilegiranim mladim

Temeljni viri
 • Hurrelmann, Engel: The Social World of Adolescents, W. de Gruyter, New York, 1989

 • Ule M. in sod.: Predah za študentsko mladino, ZŠ, Ljubljana, 1996

 • Ule M., Kuhar M: Mladina, družina, starševstvo: Spremembe življenjskih potekov v pozni moderni, FDV, Ljubljana, 2004

 • Ule, M., Miheljak, V.: Pri/ehodnost mladosti. DZS, Ljubljana 1995

 • Ule M., Rener T., Mencin M., Tivadar B.: Socialna ranljivost mladih, Aristej, Maribor, 2000

 • Winefield, A. H. in sod. (ur.): Growing Up with Unemployment. Routledge, London, New York 1993


 • Obveznosti
  Projektna naloga na izbrano temo ali pisni izpit.
  Gradiva:Študijska literatura:
  Mirjana Ule, (2008), Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  Mirjana Ule, Metka Kuhar, (2003). Mladi, družina, starševstvo. Ljubljana: fakulteta za družbene vede. Strani 73-96.

  Mirjana Ule e tal. (2000) Socialna ranljivost mladih. Maribor: Aristej. Strani 27-56