Metodologija raziskovanja v socialnem delu

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
30151500651255


Cilji:

CILJI:

Poznavanje in razumevanje raziskovalnih metod in postopkov empiričnega raziskovanja na področju socialnega dela in sorodnih družbenih ved.

Poznavanje in razumevanje akcijskega raziskovanja.
Sposobnost pridobivanja novih informacij, analize podatkov in zmožnost interpretacije rezultatov.
Kritična in samokritična presoja ter vrednotenje izvedenih raziskav.
Uporaba raziskovalnih postopkov in metod za izvajanje raziskav.

 


Vsebina predmeta:

Pomen raziskovanja v socialnem delu

Načrtovanje raziskave
Opisna statistika

Kvalitativne metode
Evalvacija

Akcijsko raziskovanje
Poročanje.

 


Temeljna literatura:

 Obvezna literatura:

Adam F., (1972), Kvalitativna metodologija in akcijsko raziskovanje v sociologiji, Časopis za kritiko znanosti.   Mesec B. (1997), Metodologija raziskovanja v socialnem delu I. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo (skripta). 

 

Mesec B. (1997), Metodologija raziskovanja v socialnem delu II. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo (skripta). 

 

Mesec B. (1998), Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 

 

Mesec, B. (1993), Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim aktivizmom. Socialno delo, 32, 1–2, 61–90. 

Priporočena literatura:

Mesec, B., N. Rode, L. Rihter (ur.) (2004), Primeri raziskovalnih nalog študentov. Druga izdaja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (dostopno tudi na medmrežju).

 

Mesec, B. (2000), Prispevek kvalitativnih metod k empiričnemu raziskovanju v socialnem delu. Socialno delo, 39,  1, 33–37. 

 

Rubin, A., Babbie. E. (1993), Research methods for social work. Belmont: Wadsworth Publishing. 

 

Toš N. (1988 in kasnejše izdaje), Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: DZS, str. 126–151. 

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:
  • Izpitni esej - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)
  • Izdelan načrt raziskave (metodološko poglavje v magisteriju) - ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (opravil-ni opravil)