Teorije družbe in posameznika

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bogdan Lešnik, Darja Zaviršek
3030000651255


Cilji:

Študent/ka pozna ključne teorije in koncepte posameznika-v-družbi in jih zna uporabiti v socialnodelovni praksi in pri projektnem delu. Svoje delo z uporabnikom in projektno delo reflektira v njegovih družbenih in doživljajskih razsežnostih. Pozna širši nabor družboslovnih in humanističnih teorij.


Vsebina predmeta:

Identitete. Medsebojno učinkovanje identitet in družbenega konteksta. Singularnost in pluralnost identitet. Intersekcijski pristop na področju spola, etničnosti, hendikepa. Pozicionalnost. Univerzalizem, partikularizem in univerzalni partikularizem. Teorije nasilja. Teorija pripoznanja. Teorija stigme. Ideologija, družbena reprodukcija in produkcija subjektov. Spol in seksualnost v nacionalni državi. 


Temeljna literatura:

Althusser, L. (2000), Ideologija in ideološki aparati države: opombe za raziskavo. V: L. Althusser, Izbrani spisi. Ljubljana: Založba /*cf.

Fraser, N. (1991), Justice interruptus. London, New York: Routledge.

Goffman, E. (2008), Stigma. Maribor: Aristej.

Miheljak, V. (2012), Človek v socialnem in družbenem svetu. Ljubljana: FDV UL.

Mosse, G. L. (2005), Nacionalizem in seksualnost: morala srednjih razredov in seksualne norme v moderni Evropi. Ljubljana: Založba /*cf.

Sen, A. (2009), Identiteta in nasilje. Ljubljana: Sophia.

Socialno delo, 49 (2010), 2-3 (Romi).

Zaviršek, D. (2000), Hendikep kot kulturna travma. Ljubljana: Založba /*cf.

- (2012), Od krvi do skrbi: socialno starševstvo v globalnem svetu. Maribor: Aristej.

Zaviršek, D., Sobočan, A. (ur.) (2012), Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: FSD UL.


Pogoji za vključitev v delo:

Vključenost v program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno