Praktikum

Dodatni letnik


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
0303001018025010


Cilji:

CILJI:

Spoznati prakso socialnega dela Intenzivno spoznati konkretno področje socialnega dela Naučiti se praktičnih spretnosti Narediti praktično sintezo konceptov in empiričnega znanja, sposobnost načrtovanja, analize in refleksije lastnega dela. 

 PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

Poznavanje področij socialnega dela Sposobnost sinteze praktičnih izkušenj s koncepti socialnega dela, raziskovanja, socialne politike in drugih teorij. Uporaba metod socialnega dela v praktičnem okolju. Kritična refleksija svoje vloge, mandata, odnosov moči in dosledna uporaba etike udeleženosti, krepitve moči uporabnikov. Spoznati temeljne spretnosti socialnega dela. Spoznati temeljne operacije socialnega dela in obvladati vsaj eno. Spoznati in preskusiti načine dela v socialnem delu: sporazumevanje, zapisovanje, timsko delo, terensko delo. Sposobnost načrtovanja in kritične refleksije lastnega dela. . Zmožnost etične ravnanja v praktični situaciji. Sposobnost preoblikovanja potreb v odgovore nanje. Sposobnost inovativnih rešitev osebnih ali kolektivnih stisk.


Vsebina predmeta:

 

 

Praktikum se začne po uvodnih predavanjih v nosilne predmete. Slušatelji spoznavajo in preskušajo temeljne metode, spretnosti in operacije socialnega dela v praksi.

Pogovarjanje, pogajanje, organizacija, etika delovanja in soudeleženosti. Vzpostavljanje delovnega odnosa, krepitev moči, analiza tveganja, raziskovanje življenjskega sveta in omogočanje dostopa do sredstev. Terensko delo, timsko delo, zapisovanje, zagovorništvo.

Z mentorji zastavijo praktične naloge in jih na seminarju povezujejo s koncepti socialnega dela.

 


Temeljna literatura:

Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Čačinovič- Vogrinčič, Gabi, Miloševič-Arnold, Vida, Poštrak, Milko, Stefanoski, Peter, Urek, Mojca (2008), Zapisovati socialno delo, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.

Doel, M., Shardlow, S. M. (2005)., Modern Social Work Practice: Teaching and Learning in Practice Settings. Hampshire: Ashgate.

Flaker, Vito (1997). Timi kot način interdsciplinarnega sodelovanja. Socialno delo, 36, 1:3-13.

Flaker, Vito (1994). Analiza tveganja. Socialno delo, 33, 3:189-196

Flaker (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije 

Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.

Flaker, V. (2011), K taksonomiji (storitev) socialnega varstva, (delovno gradivo),Varianta 1.2.4, 28.4.2011. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. (pred izidom)

Miloševič Arnold, Vida, Vodeb Bonač, Marta, Erzar Metelko, Doris, Možina, Miran. Supervizija. - znanje za ravnanje. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 1999

Lamovec, Tanja. Zagovorništvo kot oblika svetovanja. Socialno delo, 33, 2:107-114, 1994

Randall, Rosemary, Southgate, John. Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana: ZKOS, VŠSD, 1988

Šugman Bohinc, Lea., Rapoša Tajnšek, Pavla, Škerjanc, Jelka. Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, 2007

Sharlow, M. S., Doel, M. (2002). Learning to Practice Social Work: International Approaches. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J.  (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Žnidarec Demšar, Simona, (2005), Uvod v razumevanje skupnostnega socialnega dela. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:
  • Dnevnik praktičnega dela
  • Poročilo o praktičnem delu- ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (6-10)
  • – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (opravil-ni opravil)

Delež v %:Dnevnik (30%), poročilo o praktičnem delu (70%).