Študijski program

Duševno zdravje v skupnosti


 

1. Podatki o študijskem programu:

 • naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Duševno zdravje v skupnosti
 • trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
 • število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

2. Način izvajanja študija 2023/24: izredni študij

3. Predstavitveni zbornik in Učni načrti 

Študij je sestavljen iz šestih predmetov, terenskega dela in izdelave magistrske naloge. Študent/ka mora zbrati 60 ECTS, in sicer tako, da opravi:

 • skupna obvezna predmeta, ki prineseta 10 ECTS, (Duševno zdravje v perspektivi vsakdanjega življenja  in Inovacije in sistem duševnega zdravja v skupnosti)
 • terensko delo, ki prinese 10 ECTS,
 • štirih izbirnih predmetov, ki prinesejo po 5 ECTS, pri teh lahko študent/ka izbere največ dva predmeta iz nabora predmetov drugih magistrskih programov FSD in magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma in v tujini,
 • magistrsko nalogo, ki prinese 20 ECTS.

Skrbnika: in

4. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom

Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno podporo ali oskrbo za življenje v skupnosti, zlasti zaradi težav v duševnem zdravju, demence ali drugih okoliščin. Namenjen pa je tudi vsem, ki podpirajo ljudi v akutnih duševnih krizah. Težišče programa je na psihosocialnem modelu razumevanja in odgovorov na duševne stiske, na enakopravnem sodelovanju različnih profilov strokovnjakov, strokovnjakinj v multiprofesionalnih timih, s poudarkom na vplivu ljudi z izkušnjo duševne stiske na vseh ravneh odločanja, od produkcije in prenašanja znanja do načrtovanja oblik podpore
Temeljni cilji programa so:

 •  vpeljati študentke in študente v celosten študij socialnega dela na področju duševnega zdravja v skupnosti ter poglobiti in nadgraditi znanja in spretnosti, pridobljene na dodiplomski stopnji, z namenom izboljšati kakovost skupnostnih služb pri delu z ljudmi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami;
 • omogočiti študentkam in študentom usmerjeno specializacijo na posebnih področjih duševnega zdravja v skupnosti;
 • zagotavljati mednarodno primerljivo znanje na področju.

Diplomanti so sposobni kritične presoje sodobnih teorij in obstoječih praks duševnega zdravja v skupnosti in imajo potrebne spretnosti za avtonomno strokovno skupnostno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Znajo kritično ovrednotiti obstoječe službe duševnega zdravja v skupnosti in so sposobni načrtovati in izpeljati praktični inovativni projekt na podlagi evalvacije potreb. Občutljivi so za uporabniško perspektivo. Razumejo, kritično vrednotijo in uporabljajo različne metode kvalitativnega raziskovanja. Znajo raziskovati skupaj z uporabniki in drugimi akterji. Občutljivi so za spolna in kulturna vprašanja v kontekstu duševnega zdravja in antidiskriminacijska načela. Znajo prepoznati in reflektirati svoje predsodke. Znajo reflektirati izkušnje ob praktičnem delu ter integrirati teorijo in prakso. Sposobni so vnašati nova znanja v obstoječe time. Sposobni so uporabljati relevantne domače in mednarodne vire. Sposobni so napisati znanstveno besedilo. Usposobijo se za mednarodno znanstveno in praktično sodelovanje.

5. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
 • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

6.  Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI

KLASIUS-SRV:

 • ožja skupina vrst - raven: 17 (visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba)
 • podrobna skupina vrst - vrsta: 17003 (magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

KLASIUS– P:

 • široko področje: 7
 • ožje področje: 76
 • podrobno področje: 762
 • nacionalno specifično področje: 7620

Študijski program Duševno zdravje v skupnosti uvrščamo v podrobno področje socialno delo in svetovanje (762), saj se vanj razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja. Glavni poudarek je na socialnem skrbstvu s poudarkom na socialni politiki in praksi. Program se umešča v nacionalno specifično področje 7620– Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno).

FRASCATI: družboslovne vede

Temeljna znanstvena disciplina, na kateri temelji program, je socialno delo, ki je ena izmed družboslovnih disciplin.