Fenomenologija duševnega zdravja

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vito Flaker
1050000651255


Cilji:

Študent/ka izpopolni kompetence za socialno delo na področju duševnega zdravja. Reflektira izkušnje iz prakse v primerjavi s teorijo. 


Vsebina predmeta:

Determinante doživljanja: "zunanje" (spol, razred, status) in "notranje" (psihična konstitucija, predhodna doživetja). Doživljanje in delovanje. Življenjska zgodba. Narativne konstrukcije. Psihična travma in travmatično doživetje. Fantazije. Disciplinska funkcija vzgoje in izobraževanja. Duševno zdravje kot družbena zahteva in kot simptom. Simbolna funkcija blaznosti. Korektivne prakse in njihove predpostavke. Skrb zase in njena protislovja. Psihotična izkušnja in njeno razmerje z vsakdanjimi doživetji.


Temeljna literatura:

Arendt, H. (1996), Vita activa. Ljubljana: KRT.

Foucault, M. (1993), Zgodovina seksualnosti: Skrb zase. Ljubljana: ŠKUC.

- (1994), The essential works. Book I: Ethics, Book III: Power. London: Allen Lane, Penguin Books.

Lamovec, T. (1999), Kako misliti drugačnost. Ljubljana: VŠSD UL.

- (2006), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup: Nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi. Ljubljana: FSD UL.

Merleau-Ponty, M. (2000), Vidno in nevidno. Ljubljana: Nova revija.

Zaviršek, D. (1994), Psihiatrični oddelek med boleznijo in njeno kulturno manifestacijo: študija primera (I., II., III., IV, V). Socialno delo, 33, 1, 2, 3, 4, 5.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100