Osebno načrtovanje in izvajanje storitev

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vito Flaker
102020010651255


Cilji:

Študent/ka pozna koncepte in metodo osebnega načrtovanja, zna izdelati osebni načrt in prevzeti ustrezne vloge pri njegovem uresničevanju. Pozna značilnosti in posebnosti vidnejših sistemov zagotavljanja socialnovarstvenih storitev v evropskih državah.


Vsebina predmeta:

Individualizacija, presonalizacija, oskrba po meri človeka, sodelovanje in kakovost življenja (zgodovinski okvir in pomen). Storitve po osebni meri. Vpliv človeka kot vir za razrešitev njegove stiske. Pojem diskriminacije in načelo izenačevanja možnosti. Pojem kakovosti življenja, dejavna vloga uporabnika pri njenem zagotavljanju. Metoda osebnega načrtovanja. Razni stili vzpostavljanja storitev po osebni meri – vodenje primera, menadžment oskrbe, neodvisni posrednili, koordinatorji obravnave. Timsko delo in timske conference. Izvajanje osebnega načrta in koordinacija oskrbe v skupnosti. Izdelovanje revizije.


Temeljna literatura:

Brandon, D., Brandon, A. (1994), Yin in Yang načrtovanja skrbi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. (1998), Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih institucij. Ljubljana: Založba /*cf.

-- (1999), Oblike bivanja za ljudi, ki potrebujejo organizirano skrb in podporo: Podatki o raziskavi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi.

Oliver, M. (1997), The Politics of Disablement. Palgrave: St. Martin's Press.

Ryan, J., Thomas, F. (1987), The Politics of Mental Handicap. London: Free Association.

Škerjanc, Jelka (2005), Kakovost življenja, participacija in vpliv. V: Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič-Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S., Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Škerjanc J. (2006), Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje in usposabljanja.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Izdelan osebni načrt za konkretnega uporabnika ali uporabnico.

Esej.

Standardna ocenjevalna lestvica od 1 do 10.


Delež v %:Osebni načrt 50%. Esej 50%.