Inovacije in sistem duševnega zdravja v skupnosti

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vito Flaker
101030010651255


Cilji:

Študent/ka nadgradi znanje o socialnopolitičnih dimenzijah duševnega zdravja v skupnosti, o pravnih vidikih in možnostih za razvoj. Krepi praktična izhodišča za načrtovanje in evalvacijo služb ali storitev. Seznani se z novimi oblikami pri nas in v tujini in s procesi, ki jih spremljajo. Študent/ka se seznani z novostmi na področju duševnega zdravja v skupnosti, raziskuje vključevanje uporabnikov v delo in upravljanje služb in oblike samoorganizacije. Dobro spozna pomen uporabniške perspektive pri načrtovanju inovacij.


Vsebina predmeta:

Družbene in politične dimenzije duševnega zdravja. Nastanek institucij in dezinstitucionalizacija. Normalizacija in prevrednotenje družbenih vlog. Človekove pravice, zakonodaja in duševno zdravje. Sistem služb in storitev duševnega zdravja v skupnosti. Načini vključevanja v skupnost. Vloga in pomen nevladnih organizacij in neformalne oskrbe. Personalizacija storitev in neposredno financiranje. Storitve po osebni meri. Dolgotrajna oskrba. Analiza stroškovne učinkovitost institucionalnega in skupnostnega modela služb. Zaposlovanje in poklicna rehabilitacija. Izobraževanje in poklicno usposabljanje uporabnikov. Delo v soseski. Načrtovanje in izvedba kampanj. Medijsko delovanje. Programi za boj proti stigmi. Zagovorništvo. Uporabniška gibanja in samopomoč. Uporabniška združenja. Uporabniško raziskovanje. Spolna in kulturna občutljivost služb in storitev. Politika duševnega zdravja in raziskovanje. Evalvacija kakovosti storitev. Prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. Dvigovanje kvalitete storitev. Inovacije na področju duševnega zdravja. Načrtovanje in vodenje projektov. Timsko delo. Načrtovanje kadrov. Vključevanje prostovoljnih sodelavcev. Stili vodenja. Načrtovanje časa. Pridobivanje sredstev. Evalvacija iz uporabniške perspektive. Načrtovanje in izvedba evalvacije. Izgorevanje. Supervizija. Stiki z javnostjo in drugimi akterji.


Temeljna literatura:

European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (2012) Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (Guidance on implementing and supporting a sustained transition from institutional care to family-based and community-based alternatives for children, persons with disabilities, persons with mental health problems and older persons in Europe), Briselj. [On line] Available at: deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2012/12/2012-12-07-Guidelines-11-123-2012-FINAL-WEB-VERSION.pdf

Flaker, V. (1997), Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja. Socialno delo, 36, 1: 3-13.

-- (1998), Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: Založba /*cf.

-- (2015), Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva, 1. del. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.

Grebenc, V., Šabić, A. (2013) Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Lamovec, Tanja (1996), Duševno zdravje v skupnosti skozi oči uporabnikov. Socialno delo, 36, 3: 197-216.

-- (1997), Razvoj zagovorništva za uporabnike psihiatrije v Sloveniji. Socialno delo, 36, 1: 53-60.

-- (1997), Cilji in dejavnosti evropskih organizacij uporabnikov psihiatrije. Socialno delo, 26, 3.

-- (1998), Uporabniško gibanje kot rekonstrukcija skupnosti. Socialno delo, 37, 2.

-- (2001), Uporabniška inciativa in država. Socialno delo, 40, 1.

Mali, J. (2013) Dolgotrajna oskrba v mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX, 250.

Rafaelič, A., Flaker, V. (v tisku), Dezinstitucionalizacija I. Ljubljana: Založba /*cf.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Kolokvij, pisni izpit. Standardna ocenjevalna lestvica od 1 do 10.


Delež v %:100 %