Psihoanalitična teorija

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vito Flaker
1050000651255


Cilji:

Študentka razume analitično metodo. Zna opaziti manj razvidno dogajanje in implicitne pomene. Razume enotnost psihične in družbene sfere. Pozna skupne temelje psihoterapevtskih in psihosocialnih metod. 


Vsebina predmeta:

Zgodovina psihoanalize. Koncepti: nezavedno, želja, gon, transfer, odpor, potlačitev, identifikacija, jaz, objekt, objektno razmerje, subjekt, označevalec. Psihoanalitično raziskovanje. Sanje kot simptom. Histerija, prisilna nevroza, paranoja. Spol in seksualnost. Ojdipov in kastracijski kompleks. Osnove psihoanalitične antropologije.


Temeljna literatura:

Freud, S. (1995), Tri razprave o teoriji seksualnosti. Ljubljana: Studia humanitatis.

- (2000), Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis.

- (2000), Očrt psihoanalize. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

- (2005), Spisi o psihoanalitični tehniki. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

- (2007), Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Lacan, J. (1994), Zrcalni stadij kot oblikovalec funkcije jaza. V: Lacan, J., Spisi, Ljubljana: Analecta.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100