Skupinska analiza

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Vito Flaker
1050000651255


Cilji:

Študent/ka ima uvodna znanja in spretnosti, potrebna za delo v skupinah v okviru različnih praks. Razvija socialne spretnosti. Poveže znanja različnih disciplin (socialnega dela, sociologije, psihologije in drugih).


Vsebina predmeta:

Skupina kot polje družboslovnega raziskovanja. Opazovanje z udeležbo. Socialno delo in psihoterapija. Foulkesova inovacija v psihoterapiji. Tehnike in koncepti skupinske analize. Sestava skupine. Gradivo v skupinski analizi. Odnosi in razmerja. Institucionalni okviri. Bionov koncept delovne skupine. Dogodki, ki manifestirajo in materializirajo skupinski proces (udejanjenje). Drop-out. Razhod skupine. Konstruktivno in destruktivno vodenje.


Temeljna literatura:

Douglas, M. (2012), How institutions think. Syracuse University Press.

Freud, S. (2007), Množična psihologija in analiza jaza. V: S. Freud, Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Klein, M. (1998), Zavist in hvaležnost. V: Klein, M., Zavist in hvaležnost in drugi spisi. Ljubljana: Studia humanitatis (477-554).

Foulkes, S. (1965), Therapeutic group analysis. London: Allen and Unwin.

Yalom, I. D. (1985), The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na program.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo. Osebno poročilo.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Seminarsko delo 50%. Osebno poročilo 50%.