Terensko delo

Duševno zdravje v skupnosti


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja DZ

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Vito Flaker

2002008013025010


Cilji:

Študent/ka pridobi in reflektira izkušnje ob praktičnem delu. Integrira teorijo in prakso. Pridobi spretnosti uporabe metod terenskega raziskovanja. Sintentizira znanje, pridobljeno na študiju.


Vsebina predmeta:

Predmet je namenjen opravljanju konkretnega terenskega dela, v katerem študent/ka poveže znanje, pridobljeno pri drugih predmetih, s prakso. Terensko gradivo je osnova za magistrsko nalogo.


Temeljna literatura:

Campbell, P. (1996), Kako začeti. Maribor: Ozara.
Čačinovič-Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M.. Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2005.
Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič-Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S., Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Flaker, V. (1990), Prispevki k slovarju akcijskega raziskovanja. Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Pedagoški inštitut, Ljubljana (21-32).
-- (2001), Prostovoljno delo : delo za druge in zase. Soc. delo, dec. 2001, letn. 40, št. 6, str. 305-312.
-- (2003), Oris metod socialnega dela: uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.
Gilli, G.A. (1977), Kako se istražuje. Zagreb: Školska knjiga.
Lamovec T. (1999), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Miloševič-Arnold, Vida, Urh, Špela, Grebenc, Vera, Kladnik, Tone, Križanič, Matej, Neuvirt Bokan, Simona (2009), Terensko delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela, (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v program.


Metode ocenjevanja:

Dnevnik terenskega dela, individualni načrt študija, poročilo o terenskem delu s predstavitvijo v mentorski skupini.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja:1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:Dnevnik terenskega dela - 20%. Individualni načrt študija - 10% Predstavitev poročila o terenskem delu v mentorski skupini - 70%.