Študijski program


Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola

 

1. Podatki o študijskem programu:

 • naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola
 • trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
 • število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

2. Način izvajanja študija 2024/25: izredni štuij

3. Predstavitveni zbornik

Študij je sestavljen iz šestih predmetov, praktikuma- terenskega dela in pisanja magistrske naloge. Študent/ka mora zbrati 60 ECTS, in sicer tako, da opravi:

 • Tri obvezne predmeta programa (Metodologija kritičnega raziskovanja v socialnem delu (10 ECTS), Teorije, metode in inovacije na področju hendikepa (5 ECTS) in Praktikum – terensko delo (10 ECTS)),
 • Tri izbirne predmete, ki prinesejo po 5 ECTS, pri teh lahko študent/ka izbere največ en predmet iz nabora predmetov drugih magistrskih programov FSD in magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma in v tujini,
 • magistrsko nalogo, ki prinese 20 ECTS.  

Skrbnica: Darja Zaviršek 

Izvajalke in izvajalci: Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Irena Šumi idr.

4. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom
4.1. Temeljni cilji programa

 • pridobiti poglobljeno znanje o kritičnem raziskovanju v socialnem delu;
 • pridobiti teoretska znanja na področjih študija hendikepa, etničnosti, migracij, socialnega dela spolov in zgodovino idej socialnega dela
 • usposobiti študentke in študente za uporabo pridobljenih znanj in spretnosti s poudarkom na kritično refleksivni praksi socialnega dela;
 • usposobiti študentke in študente za razumevanje različnih dimenzij diskriminacij, neenakosti in izključevanja v pluralnih družbah, s posebnim poudarkom na vključujočih blaginjskih sistemih, ki temeljijo na socialni pravičnosti;
 • pripomoči k razvoju večje družbene odprtosti za vključevanje hendikepiranih, etničnih manjšin, beguncev, upoštevanje enakosti spolov v socialnovarstvenih in drugih javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah
 • usposobiti študentke in študente za razumevanje zgodovinskega razvoja metod socialnega dela in socialnovarstvenih institucij.

4.2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • razumevanje temeljnih teoretskih konceptov s področja hendikepa, človekovih pravic, večkulturnosti, spolov in njihovo součinkovanje;
 • znanje za kritično raziskovanje v socialnem delu
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in kritična refleksija
 • kritična refleksija relevantne zakonodaje in javnih politik;
 • razumevanje koncepta moči, izključevanja in vključevanja;
 • razumevanje in uporaba konceptov antidiskriminacije in medkulturnega socialnega dela;
 • sposobnost razumevanja (ne)strpnosti, predsodkov, konstrukcije drugega, tujosti, socialne distance, reproduciranja neenakih možnosti in nasilja;
 • znanje in metode o socialnem vključevanju ter pluralizaciji programov in storitev v socialnem varstvu.

5. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
 • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

6.  Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI

KLASIUS-SRV:

 • ožja skupina vrst - raven: 17 (visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba)
 • podrobna skupina vrst - vrsta: 17003 (magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

KLASIUS– P:

 • široko področje: 7
 • ožje področje: 76
 • podrobno področje: 762
 • nacionalno specifično področje: 7624

Socialno delo se po Iscedovi klasifikaciji razvršča v skupino zdravstvo in socialno delo in nadalje v ožje področje socialno delo. Študijski program ponuja znanje s področja socialnega dela z ljudmi, ki so bili ali pa so uporabniki psihiatričnih služb. Program uvrščamo zato v podrobno področje socialno delo in svetovanje. V podrobno področje 762 Socialno delo in svetovanje se razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetnospecifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja, s poudarkom na socialnem varstvu, socialni politiki in praksi. Program se umešča v nacionalno specifično področje 7624 Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja.

FRASCATI: družboslovne vede

Temeljna znanstvena disciplina, na kateri temelji program, je socialno delo, ki je ena izmed družboslovnih disciplin.