Teorije, metode in inovacije na področju hendikepa


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Darja Zaviršek
3025000701255


Cilji:
 • poznavanje teorij socialnega dela na področju hendikepa v Sloveniji in drugih evropskih državah (mednarodna primerjava);

 

 • proučevanje družbenih neenakosti in njihov vpliv na vsakdanje življenje ljudi; 

 

 • sposobnost analize obstoječe mreže socialnih  služb in razumevanje procesov deinstitucionalizacije; 

 

 • razumevanje medicinskega in socialnega modela;

 

 • razumevanje ekonomskega, socialnega, političnega in simbolnega položaja oseb z ovirami v Sloveniji in po svetu;

 

 • poznavanje in uporaba metod socialnega dela z oviranimi ljudmi, ki spodbujajo socialno vključevanje in pravičnost;

 

 • razumevanje vpliva medijskih reprezentacij na konstruiranje hendikepa;  

 

 • sposobnost kritične refleksivne prakse. Študent/ka razširi in poglobi znanje na področju duševnega zdravja s poudarkom na življenju v skupnosti. Pridobi si analitični vpogled v evropske procese institucionalizacije in deinstitucionalizacije na področju duševnega zdravja. Razume součinkovanje med pojavi duševnih kriz in socialno ranljivostjo, ki jih povzočajo krize in družbeni odzivi nanje. Poglobi razumevanje procesualnosti duševnih stisk, specifične poteke  in osebne, socialne in politične posledice, ki jih imajo duševne krize  na vsakdanje življenje posameznikov in posameznic.  Seznani se s sodobnimi usmeritvami na področju  duševnega zdravja s poudarkom na razvijanju socialnih služb v skupnosti in normalizaciji. Pridobi znanje za kritično ovrednotenje obstoječih služb duševnega zdravja v skupnosti.

Vsebina predmeta:
 • Doživljanje hendikepa kot osebni in družbeni fenomen.

 

 • Otroci, hendikep in praksa socialnega dela.

 

 • Odrasli, hendikep in praksa socialnega dela.

 

 • Izobraževanje, zaposlovanje, osebne mreže in skupnost. 

 

 • Institucionalno varstvo in skupnostne službe na področju hendikepa.

 

 • Metode dela s svojci.

 

 • Hendikepirane matere in prakse socialnega dela.

 

 • Analiza socialnih služb in evalvacija programov.

 

 • Uporabniška perspektiva in gibanje uporabnikov.

 

 • Osebna asistenca, individualizirano načrtovanje, neodvisno življenje, krepitev moči.

 

 • Kritična refleksija v socialnem delu.  Zgodovina obravnavanja duševnih stisk. Različne obravnave duševnih stisk. Terminologija. Duševno zdravje v antropološki perspektivi. Stigma. Krepitev moči. Normalizacija. Modeli deinstitucionalizacije. Pojem »okrevanja«. Spolne in kulturne razsežnosti duševnega zdravja. Ženske in duševno zdravje. Migracije, duševno zdravje in odgovori skupnosti. Revščina, brezdomstvo, socialna izključenost in duševno zdravje. Uporabniška perspektiva v izobraževanju, načrtovanju in izvajanju storitev in v raziskovanju. Pravni vidiki duševnega zdravja v skupnosti. Sistem duševnega zdravja v skupnosti. Tveganja. Uporaba zdravil.

Temeljna literatura:

Burke, Peter (2004), Brothers and Sisiters of Disabled Children. Jessica Kingsley, London.

Bartlett, P., Wright, D. (1999), Outside tha walls of the asylum. London, New Brunswick: The Athlone press.

Dominelli, Lena (2004), Social Work. Theory and Practice for a changing profession. Polity press, Cambridge.

Hodges, Sally (2003), Counselling Adults with Learning Disabilities. Palgrave, Macmillan, New York.

Lamovec, Tanja (1999), Kako misliti drugačnost. Ljubljana: VŠSD.

Ramon, S. Williams., J. E. (ur.) (2005), Mental Health at the Cross-roads: The Promise of the Psychosocial Approach. Aldershot: Ashgate.

Zaviršek, Darja (200), Hendikep kot kulturna travma: Historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: /*Cf.

Zaviršek, Darja, ur.(2005), »Tako lepa, pa invalid!: socialno delo proti diskriminaciji hendikepiranih žensk. Soc. delo, posebna številka, gostujoči urednik, 2005, let. 44, št. 1-2 Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek, Darja  (2014) Opredelitev hendikepa in razvoj študij hendikepa v socialnem delu: mednarodna perspektiva. Revija Socialno delo, 53, 3-5.

Tematska številka Socialno delo (2014) Študije hendikepa v vzhodni Evropi in jugo-vzhodni Aziji. Socialno delo, 53, 3-5.

Zaviršek, Darja   (2009), »Social work with adults with disabilities: an international perspective«. Critical commentary. British Journal of Social Work, 39, 7: 1393-1405, 2009.

Zaviršek, Darja (2014), Nasilje nad ženskami z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami: patologizirana resničnost. V: Leskošek, V., Antić, M., Selišnik, I., Filipčič, K., Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M., Kralj, A., Proučevanje nasilja v Sloveniji. Maribor: Aristej.

Finkelstein, Vic (1980): Attitudes and Disabled People: Issues for Discussion, World Rehabilitation Fund, NewYork.

Foucault, Michel (1998): Zgodovina norosti. Cf*, Ljubljana.


Pogoji za vključitev v delo:

Za pristop k izpitu sta pogoj opravljena seminarska naloga in pristnost na seminarju.


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit in izdelava raziskovalno-seminarske naloge
b) 6-10 (pozitivno); 1-5 (negativno)