Zgodovina idej in razvoj stroke socialnega dela: mednarodna perspektiva


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Darja Zaviršek
1050000651255


Cilji:
 • Spoznavanje razvoja mednarodnega ženskega gibanja in njegovega vpliva na skrbstvene dejavnosti in na razvoj strokovnega socialnega dela;

 

 • Razumevanje mednarodnih kontekstov in globalnega razvoja;

 

 • Sposobnost historizacije skrbstvenih dejavnosti in socialnega dela;

 

 • Sposobnost uporabe perspektive spola pri historizaciji skrbstvenih dejavnosti in socialnega dela.

Vsebina predmeta:
 • Mednarodno žensko gibanje na zahodu in vzhodu in njegov vpliv na socialno delo;

 

 • Političnost ženskega gibanja;

 

 • Vpliv mednarodnega ženskega gibanja na razvoj skrbstvenih dejavnosti;

 

 • Skrbstveno delo žensk med pomočjo in socialno pravičnostjo;

 

 • Slovenke in mednarodno žensko gibanje;

 

 • Ženske kot ključne akterke skrbstvenih dejavnosti;

 

 • Razvoj izobraževanja za socialno delo in njene pionirke: kontekstualizacija različnih razvojev;

 

 • Študije primerov: Jane Addams, Alice Salomon, Helena Radlinska; Ilse Artl.
  Razvoj socialnih ustanov in vloga žensk pri njihovem nastanku;

 

 • razvoj prvih šol za socialno delo v Evropi in ZDA;

 

 • Zgodovina idej: socialna pravičnost, družbene neenakosti, solidarnost, pomen plačanega ženskega dela in spolne enakosti.

Temeljna literatura:

1. Elshtain, Jean Bethke 82002), The jane Addams Reader. Basic Books, New York.
2. Haney, Lynne (2002), Inventing the Needy. Gender and the Politics of Welfafre in Hungary. Univ. of california press, berkely, London.
3.Hering, Sabine & Waaldijk, Berteke eds. (2003), History of Social Work in Europe 1900-1960. Female Pioneers and their Influence on the Development of International Social Organisations. Opladen.
4. Hering, Sabine & Waaldijk, Berteke (2006), Guardians of the Poor – Custodians of the Public. Welfare History in Eastern Europe. Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills.
5.Leskošek, Vesna (2004), Žensko gibanje na Slovenskem in boj za pravice žensk. V: Jalušič, Vlasta in Zagorac, Dean (ur.), Človekove pravice žensk. Ljubljana: Amnesty International, Mirovni inštitut, str. 89-113.
6. Schilde, Kurt & Schulte, Dagmar (ur.). Need and care : glimpses into the beginnings of Eastern Europe's professional welfare. Opladen, Blommfield Hills: Barbara Budrich Publishers, str. 237- 272.
7. Reisch, Michael/Andrews, Janice (2001), The Road not Taken. A History of Radical Social Work in the United States. Brunner: Routledge.

8. Salomon, Alice: (2002, 2003, 2004), Ausgewaehlte Schriften, Vol. 1, 2, 3: 1919-1948. edited by Adriane Feustel. Muenchen, Unterschleissheim: Wolters Kluwert Deutschland, Luchterhand.

9. Salomon, Alice (2004 [1919]): Soziale Arbeit und Sozialismus In : Salomon, Alice: Frauenemanzipation und soziale Verantwortung. Ausgewaehlte Schriften, Vol. 3: 1919-1948. edited by Adriane Feustel. Muenchen, Unterschleissheim: Wolters Kluwert Deutschland, Luchterhand. S. 31-41.

10. Staub-Bernasconi, Silvia (2003): Ilse Arlt: Enjoying Life on the Base of a Scientific theory of Needs (Austria). In: Hering, Sabine/Waaldijk, Berteke (Eds.), History of Social Work in Europe (1900-1960). Opladen: Leske + Budrich. S.23 – 34.
11. Zaviršek, Darja ur. (2005), »Z diplomo mi je bilo lažje delat!« : znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
12. Zimmermann, Susan (1999), Die bessere Hälfte? Frauenbewegungen und Frauenbestrebungen im Ungarn der Habs¬burger¬monarchie 1848 bis 1918 [The Better Half? Women’s Movements and Women’s Endeavors in Hungary under the Habsburg Monarchy 1848 – 1918], Wien-Budapest.


Pogoji za vključitev v delo:

Za pristop k izpitu je pogoj opravljen seminarska naloga in pristnost na predavanjih in seminarjih.


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit in izdelava raziskovalno seminarske naloge
b) od 6-10 (pozitivno); 1-5 (negativno)