Prehod iz institucionalne v skupnostne oblike oskrbe

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Andreja Rafaelič, Špela Razpotnik

2003000751255


Cilji:

razumevanje procesov dezinstitucionalizacije in pomena organizacije oskrbe v skupnosti

-          razumevanje in prepoznavanje načel dezinstitucionalizacije, sistema oskrbe, ki izhaja iz potreb in pravic

-          razumevanje konceptov prehoda in metod organizacije skupnostne oskrbe.

-          sposobnost sodelovati in voditi procese prehoda v skupnost

-          sposobnost organizirati in koordinirati oskrbo v skupnosti

-          razumevanje krepitve moči, pravic in potreb uporabnikov

sposobnost organizirati timskega dela


Vsebina predmeta:

Osnovni pojmi: totalna ustanova in dezinstitucionalizacija. Osnovni program in načela dezinstitucionalizacija.

Zgodovina dezinstitucionalizacije in razvoj v različnih državah. Mednarodne podlage za dezinstitucionalizacijo.

Kontekstualni dejavniki prehoda v skupnost. Obstoječi sistem institucionalnega in zunaj institucionalnega varstva. Možnosti razvoja in ocena sistema.

Načini spreminjanja ustanov, preseljevanja stanovalcev, organizacije skupnostnih služb in preprečevanje institucionalizacije.

Potrebne spremembe v zakonodaji, načinu financiranja, izobraževanju za potek prehoda v skupnost. Medijska podpora spremembam.

Organizacija sprememb in spremembe sistema. Spremembe na makro, mezo in mikro ravni. Model konverzije in substitucije.

Koordinacija služb. Načrti preobrazbe ustanov. Metode dela v skupnostnih službah.

Hitra ocena potreb in potrebnih storitev. Uporabniki kot glavni akterji prehoda.


Temeljna literatura:

Brown, P. (1988) The Transfer of Care: Psychiatric Deinstitutionalization and its Aftermath, Routledge, New York.

Cizelj, M., Ferlež, Z., Flaker, V., Lukač, J., Pogačar, M., Švab, V. (2004), Vizija posebnih socialnih zavodov. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Fakulteta za socialno delo.

European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (2012) Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (Guidance on implementing and supporting a sustained transition from institutional care to family-based and community-based alternatives for children, persons with disabilities, persons with mental health problems and older persons in Europe), Brussels. [On line] Available at: deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2012/12/2012-12-07-Guidelines-11-123-2012-FINAL-WEB-VERSION.pdf

Flaker, V. (1998) Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov, * /cf, Ljubljana.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Rafaelič, A., Bezjak, S., Ficko, K., Grebenc, V., Mali, J., Ošlaj, A., Ramovš, J., Ratajc, S., Suhadolnik, I., Urek, M., Žitek, N. v sodelovanju z Dimovski, V., Kastelic, A., Pfeiffer, j. (2015), Priprava izhodišč dezinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji. (študija po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, omogočila EU z uporabo Evropskega socialnega sklada), Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. (2012a), Kratka zgodovina dezinstitucionalizacije v Sloveniji: v spomin Katje Vodopivec. Časopis za kritiko znanosti. 39, 250: 13–30.

Flaker, V. (2014), Deinstitutionalisation as a machine. Dialogue in Praxis.1–2 (1–2): 119–131. http://www.dialogueinpraxis.net (31. 8. 2015).

Flaker, V. , Rafaelič, A., Caserman, D., Zupančič, D., Marušič, D., Matkovič, D., Mali, J., Ficko, K., Peternel, M., Nagode, M. (2015) Hitra ocena potreb in storitev za dolgotrajno oskrbo in dezinstitucionalizacijo zavodov za dolgotrajno oskrbo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir. Interno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., Dominkuš, D. (2014), Dolgotrajna oskrba – uporaba mednarodne definicije v Sloveniji. Delovni zvezek št. 2/2014, let. XXIII, Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zaviršek, D., Krstulović, G., Leskošek, V., Videmšek, P., Bohinec, M., Pečarič, E., Jeseničnik, N., Poropat, K. (2015), Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. Ljubljana: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Izpit je pisni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.


Delež v %:pisni izpit 100%