Skrbstveni režimi in omrežja opor

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vesna Leskošek
3030000651255


Cilji:

Cilji: Poglobitev znanja o odnosu sodobne družbe do staranja in starosti in o umestitvi socialnega dela na področje skrbstvenih sistemov in politik in analitičnih sposobnosti aplicirati ta znanja na konkretno delo v skupnosti. 

 Kompetence:

-Razumevanje družbenih vplivov na življenje starih ljudi,

-Poznavanje strukturnih značilnosti delovanja skupnosti in institucij,

-Poznavanje in razumevanje izvorov in učinkov  socialnih problemov starih ljudi,

-Znanja in sposobnosti za ustvarjanje pogojev in organizacijo podpore v skupnosti in

-razumevanje skrbstvenih spolnih vlog in pričakovanj ter pomena etike skrbi.  

 


Vsebina predmeta:

Teme predavanj:

-skrbstveni režimi: definicije, pomeni, koncepti

- skrbstveno delo: privatno/javno

- etika skrbi in politike skrbi

- spolni skripti in feminizacija skrbi

- med skrbjo in oskrbo v skrbstvenih službah

- demografske spremembe v sodobnih družbah;

-kakovost življenja starejših - revščina, materialna deprivacija;

-stanovanjska problematika;

-socialna politika in pokojninski sistem;

-medgeneracijski odnosi – solidarnost in omrežja opor;

-kulturno specifično razumevanje starosti:

-nasilje nad starejšimi;


Temeljna literatura:

Filipovič Hrast, M. & Hlebec, V. (2015). Staranje prebivalstva: oskrba, blaginja in solidarnost. Univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Leitner, S. (2003). Varieties of familialism: the caring function of the family in comparative perspective. European societies 5, 4

Osterle A. (2010). Long term care in central and south-eastern  Europe: challenges and perspectives in addressing new social ris. Social policy and Administration ,44, 4.

Daly M. (2002). Care as a good for social policy. Journal of social policy, 31.

Timonen, V. (2016). Beyond successful and active ageing. Bristol: Policy press.

Hrženjak,M. (2010). (Neformalno) skrbstveno delo in družbene neenakosti. Teorija in praksa, 47(1), 156-171.

Leskošek, V. (2019). Poverty of older women in Slovenia. Revija za socijalnu politiku, 26(2), 227-240.

Primc, T., & Lobnikar, B. (2019). Nasilje nad starejšimi v domovih za starejše in v domačem okolju. Kakovostna starost, 22(1), 2-20.

Šadl, Z. (2018). Družinski oskrbovalci ostarelih staršev in ustvarjanje spola. Družboslovne razprave, 34(87), 7-33.

Sevenhuijsen, S. (2003). Prostor za skrb: pomen etike skrbi za socialno politiko. V S. Sevenhuijsen &  Švab, A. (ur.), Labirinti skrbi. str. 13-39. Ljubljana Mirovni inštitut.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit z oceno 6-10 (pozitivno), 1-5 (negativno)

 


Delež v %:pisni izpit 100%