Dolgotrajna oskrba in socialno delo

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
3020000751255


Cilji:

Znanje o dolgotrajni oskrbi kot paradigmatskem premiku na področju pomoči starim ljudem, s poudarkom na vlogi socialnega dela pri zagotavljanju formalne mreže storitev za stare ljudi. Spodbujanje in podpora neformalnih omrežij v skrbi za stare ljudi. Razvijanje inovativnih načinov delovanja pri socialnem delu s starimi ljudmi. Spoznavanje sprememb na področju socialnega varstva in razvijanje sposobnosti za učinkovito odzivanje na te spremembe.


Vsebina predmeta:

1. Socialno delo s starimi ljudmi kot specializacija stroke

2. Razvoj izobraževanja za socialno delo s starimi ljudmi

3. Socialno delo s starimi ljudmi v obdobju razpada socialne države

4. Tipologija oskrbe starih ljudi v Sloveniji

5. Dolgotrajna oskrba in dezinstitucionalizacija na področju pomoči starim ljudem

6. Spretnosti in metode socialnega dela pri delu s starimi ljudmi

7. Raziskovanje potreb in odgovorov nanje v procesu pomoči starim ljudem

8. Specifična področja socialnega dela s starimi ljudmi: demenca, nasilje, pomoč umirajočim

9. Socialno delo v obstoječih oblikah skrbi za stare ljudi v Sloveniji

10. Inovativni pristopi na področju socialnega dela s starimi ljudmi


Temeljna literatura:

1. MALI, Jana, GREBENC, Vera. Rapid assessment of needs and services in long-term care. Revija za socijalnu politiku. jul. 2019, god. 26, br. 2, str. 171-187.

2. MALI, Jana. The method of personal planning and the implementation of services in social work with older people. Ljetopis socijalnog rada. 2019, letn. 26, br. 1, str. 61-80.

3. HLEBEC, Valentina, SRAKAR, Andrej, MAJCEN, Boris. Long-term care determinants of care arrangements for older people in Europe : evidence from SHARE. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1330-2965, 2019, god. 26, br. 2, str. 135-152.

4. FILIPOVIČ HRAST, Maša, SCHØYEN, Mi Ah, RAKAR, Tatjana. A comparative analysis of people's views on future policies for older people. Revija za socijalnu politiku. 2019, god. 26, br. 2, str. 153-169.

5. VIDEMŠEK, Petra, MALI, Jana. Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev. Socialno delo. jan.-apr. 2018, letn. 57, št. 1, str. 27-42.

6. MALI, Jana, LESKOŠEK, Vesna. The impact of austerity measures and disintegrating welfare state on social work with older people in Slovenia = Vpliv varčevalnih ukrepov in razpadajoče države blaginje na socialno delo s starimi ljudmi v Sloveniji. Dialogue in praxis, ISSN 2232-3953, 2015, vol. 4 (17), iss. 1/2 (28/29), pp. 1-22.

7. MALI, Jana. The role of social work in the epoch of intergenerational solidarity in society. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1330-2965, jul. 2014, god. 21, br. 2, str. 111-131.

8. MALI, Jana. Social work in residential care facilities for older people as a protagonist of changes in community care for older people in Slovenia. V: ARNOLD, Eva Nicole (ur.). Social work practices : global perspectives, challenges and educational implications, (Social issues, justice and status). New York: Nova Science Publishers, 2014, str. 133-151

9. MALI, Jana. The cultural context of long-term care. V: ROGERS, Helen Cintilda (ur.). Social work : practices, perceptions, challenges, (Psychology research progress). New York: Nova Science Publishers. 2017, str. 63-90

10. MALI, Jana, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja. Inovacije v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2018


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 50%

Projektna naloga 50%

Ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom

 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.


Delež v %:Pisni izpit 50% Projektna naloga 50%