Etične dileme v socialnem delu: mednarodna perspektiva

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Ana Marija Sobočan
3030000651255


Cilji:

Cilji:

  • Razumevanje vrednot v socialnem delu in konfliktov vrednot ter njihovih dejanskih implikacij v praksi socialnega dela
  • Razumevanje in kritična analiza pojmov in konceptov: etika v socialnem delu, pomoč, skrb, odgovornost, odnos v socialnem delu
  • Analiziranje socialnodelovnih situacij in razreševanja dilem skozi perspektivo etičnih načel
  • Spoznavanje in uporaba modelov za etično odločanje v praksi socialnega dela
  • Spoznavanje in razumevanje mednarodne perspektive v socialnem delu in specifičnih vrednot, vezanih na kontekste socialnega dela
  • Prepoznavanje etičnih dimenzij socialnodelovnih situacij in ravnanj
  • Samo-refleksija in kritična analiza lastnega ravnanja in vrednotenja
  • Razumevanje socialnodelovnih kontekstov in vplivov na odločanje v praksi
  •  

Temeljne kompetence:

- razumevanje etičnih načel, dimenzij in dilem v praksi socialnega dela

- teoretično razumevanje

- samorefleksivnost ter ravnanje 's sabo': zmožnost razumevanja in graditve lastnega 'strokovnega jaza'

- razumevanje relevantnih kategorij (kot so: pravičnost, odgovornost, skrb, pomoč, avtonomija itd.)

- sposobnost ravnanja s kompleksnostjo situacij v socialnem delu

- sposobnost argumentiranja in zagovarjanja strokovnih odločitev in vrednot

- sposobnost prepoznavanja etičnih dimenzij situacij v socialnem delu, zmožnost le-te reflektirati in ubesediti (ustno in pisno)


Vsebina predmeta:

-etične dileme v socialnem delu

-etika v socialnem delu: vrednote in konflikti vrednot

-odločanje v socialnem delu: procesi in orodja

-etične izbire v socialnem delu

-strokovna praksa v socialnem delu: cilji in konflikti vlog

-strokovni odnos: omejitve in dileme

-specifične teme, vezane na projektno delo oz. naloge študentov in študentk (npr. socialnodelovne dileme na področju hendikepa, etničnosti itd.): analiza etičnih dilem in utemeljevanje predlaganih ravnanj v praksi


Temeljna literatura:

Banks, S. (2004). Ethics, accountability and the social professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Banks, S., Nøhr K. (ur.) (2012), Practising Social Work Ethics Around the World. Cases and Commentaries. London: Routledge.

Dolgoff,R., Harrington, D., Loewenberg, F.M. (2012) Ethical Decisions for Social Work Practice. Brooks/Cole.

Doyle. O. Z., Miller, S. E., Mirza, F. Y. (2009), Ethical Decision-Making in Social Work: Exploring Personal and Professional Values. Journal of Social Work Values and Ethics, 6,1.

O'Sullivan, T. (2011), Decision Making in Social Work. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Reamer, Frederic G. (2006). Social work values and ethics. New York: Columbia University Press.

Stanford, S. (2010), 'Speaking back' to fear: Responding to the moral dilemmas of risk in social work practice. British Journal of Social Work 40,4: 1065-1080.

Strom-Gottfried, K. (2015), Straight talk about professional ethics. Illinois: Lyceum Books

White, S. (2011), Fabled Uncertainty in Social Work. V: Bondi, L., Carr, D., Clark, C., Clegg, C. (ur.), Towards Professional Wisdom. Practical Deliberation in the People Professions. Burlington: Ashgate. 177-186.

Zaviršek, D., Rommelspacher, B., Staub-Bernasconi, S. (2010). Ethical dilemmas in social work. Ljubljana: FSD.

Pri delu na primerih v okviru posameznih tematskih sklopov, npr. hendikep, spol, etničnost itd. bomo uporabljali dela različnih relevantnih avtorjev (npr. Zaviršek, itd.). / In the framework of specific thematizations (such as disability, gender, ethnicity etc.) we will use the writings of different relevant authors.


Pogoji za vključitev v delo:

Študentke in študenti morajo biti vpisani v tekoče študijsko leto.


Metode ocenjevanja:

Projekt : zaključna naloga

Trije eseji

Sodelovanje pri predmetu (participacija, priprava, ustne predstavitve).


Delež v %:Projekt : zaključna naloga 50% Trije eseji 30% Sodelovanje pri predmetu (participacija, priprava, ustne predstavitve). 20%