Zemljevidi narativne prakse podpore in pomoči

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Lea Šugman Bohinc
2525000751255


Cilji:

Študent-ka poglablja že osvojene osnovne spretnosti dialoga s posebnim poudarkom na risanju zemljevidov narativnih praks, ki jih dopolni s poznavanjem in razumevanjem procesa samoorganizacije želenih vzorcev (sprememb); koncept različnih epistemologij podpore in pomoči v kontekstu podpore in pomoči preizkuša v konkretnih kontekstih (seminar, projektno/terensko delo na praksi, projektna/magistrska naloga) neposrednega dialoga s člani uporabniškega sistema; utrjuje in poglablja kompetenco udejanjati stališče in etiko udeleženosti v narativno vodenem pogovoru v kontekstu podpore in pomoči
Predmetno specifične kompetence:
1. Poglobljeno poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika SD2. Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z različnimi udeleženci v SD 3. Poglobljena znanja in spretnosti za uporabo strokovnih narativnih metod in postopkov pogovora v SD 4. Poznavanje in soustvarjanje inovacij v narativni praksi SD 5. Poglabljanje spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase v kontekstu SD 6. Znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa z udeleženci SD 7. Poglobljena znanja in spretnosti skupinskega dela v SD 8. Poglobljeno narativno znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja, načrtovanja, preverjanja), vodenja pogovora v smeri želenih razpletov v kontekstu SD 9. Poglobljena narativna znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih rešitev v kontekstu SD10. Znanje in sposobnost narativnega beleženja in dokumentiranja pogovora v SD


Vsebina predmeta:

sinergetika SD

postmoderno konstruktivno SD

reflektirajoči tim

soustvarjanje konteksta za uspešno dialoško prakso SD

otrok v dialoški praksi SD

narativni dialoški pristopi  podpore in pomoči v SD (zemljevidi narativne prakse: eksternalizirajoči pogovori, pogovori ponovnega pisanja zgodbe, pogovori ponovnega povezovanja oz. spominjanja, definicijski obredi, pogovori, ki osvetljujejo redke dogodke, pogovori, ki vzpostavljajo začasne strukture oz. okvire)

politika, etika, solidarnost, moč in kultura poklicev podpore in pomoči


Temeljna literatura:

Anderson, H., Gehart, D. (Eds.) (2007). Collaborative Therapy. Relationships and Conversations that make a Difference. New York, London: Routledge. 1-19, 33-41, 43-59, 167-181.

Čačinovič Vogrinčič, G., Šugman Bohinc, L. (2000). Učinkovitost (uspešnost) razgovora v socialnem delu z družino. Socialno delo 39, 3: 175-190.

Freedman, J., Combs, G. (2009). Narativna terapija. Socijalna konstrukcija omiljenih stvarnosti. Novi Sad: Psihopolis institut.

Madsen, W. C. (2007). Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families. New York, London: The Guilford Press. 15-45, 87-124.

 Šugman Bohinc, L. (2000). Kibernetika spremembe in stabilnosti. Socialno delo 39, 2: 93-108.
 - (2003). Od nezmožnosti ne komunicirati k uspešnemu komuniciranju. Emzin XIII, 3-4: 81-85.
 - (2005). Epistemologija podpore in pomoči. Časopis za kritiko znanosti XXXIII, 221: 167-181.
 - (2005). Kibernetika psihoterapije – razvijanje učinkovite postmoderne dialoške prakse. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov. 156-163.
 
 (2011). Sinergetika soustvarjanja učenja in pomoči v šoli. V: L. Šugman Bohinc (ur.). Izvirni delovni projekt pomoči. Zbirka Učenci z učnimi težavami. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 36-79. Ali
 (2013). Sinergetika učenja in pomoči v šoli. V: T. Kodele, N. Mešl (ur.). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 98-135.

(2016) Sinergetični sodelovalni model socialnega dela z družino v skupnosti v družbi. V: T. Kodele, N. Mešl (ur.). Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. Ljubljana Fakulteta za socialno delo. 113-134.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007). Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. 25-77.

 White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York, London: W. W. Norton & Company (izbrani primeri).

 White, M. (2011). Narrative Practice. Continuing the Conversations. New York, London: W. W. Norton & Company (izbrani primeri).


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski študij.

 


Metode ocenjevanja:

projektna naloga z zagovorom
 

praktične kompetence (samoocena in skupinska ocena praktičnih kompetenc, pridobljenih v okviru seminarja)

V vseh primerih se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja


Delež v %:projektna naloga in zagovor 80%, demonstracija narativnih spretnosti pogovora (v paru študentk v razredu, v delu z družino – zapis ali transkript posnetka) pri seminarju 20%