Krepitev moči in zagovorništvo v duševnem zdravju

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Simona Gerenčer Pegan

3002000751255


Cilji:

Cilj predmeta je ponuditi konceptualna in praktična orodja za analizo moči. Udeleženec bodo spoznali različne načine delovanja moči. Cilj je tudi naučiti se, kako izdelati zemljevid moči, ki omogoča raziskovanje pogodbene moči na ravneh statusa, interakcij in vlog. Študentje se bodo tudi seznanili z domačo in mednarodno obstoječo zakonodajo na področju duševnega zdravja, zagovorništva in s političnim delovanjem uporabnikov.


Predmetno specifične kompetence:

- Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
- Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija. Psihologija, antropologija, pedagogika, pravo idr.)
- Poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju SD.


Vsebina predmeta:

Strukturne neenakosti in izključevanja v povezavi z zagovorništvom. Konceptualna in praktična orodja za analizo moči. Načini delovanja moči. Pogodbena moč in status. Verodostojnost v interakcijah. Stigmatizirane in cenjene vloge. Raziskovanje in oblikovanje zemljevida moči na ravneh statusa, interakcij in vlog. Krepitev moči. Intersekcijski pristop h krepitvi moči. Sporazumevanje kot ovira in pogoj za participacijo uporabnikov. Učenje osnov nebesednega sporazumevanja (znakovni jezik in sporazumevanje z gluhoslepim človekom). Duševno zdravje, človekove pravice in dostojanstvo. Kritični pregled aktualne področne zakonodaje. Mednarodna in evropska zakonodaja. Prakse zagovorništva v duševnem zdravju v mednarodnem kontekstu. Gibanje za dezinstitucionalizacijo kot oblika kolektivnega zagovorništva. Kolektivne tožbe.  Analiza tveganja v kontekstu zagovorništva. Poklicno zagovorništvo v Sloveniji in mednarodni perspektivi. Pravno varstvo in participacija otrok in odraslih z intelektualnimi ovirami in težavami in duševnimi stiskami v postopkih, kjer se sprejemajo odločitve o njihovem življenju. Alternative prisilnim ukrepom in skrbništvu. Skupno odločanje. Samozagovorništvo v vlogi emancipacije in opolnomočenja/ krepitve moči uporabnikov. Organizacije uporabnikov - politično delovanje.


Temeljna literatura:

Dekleva, Bojan in Juš, Škraban (2019), Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav in Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice.

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 (tematska številka Iz-hod). Dostopno na: http://dl.dropboxusercontent.com/u/5793244/arhiv-ckz/ckz250.pdf.

Dragoš. Srečo; Leskošek. Vesna; Petrovič Erlah. Polona; Škerjanc. Jelka; Urh. Špela; Žnidarec Demšar; Simona (2005). Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Felc, J., Toresini, L. (2010) Kletka strahu in smrti: medicinski in pravni vidik zblojenosti.

 Celje. Mohorjeva založba.

Flaker, Vito et al. (2007), Krepitev moči v teoriji in praksi. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Urek, M., Škerjanc, J., Oreški, S., Kobal, B., Nagode, M., Jakob, P., Rafaelič, A., Mali, J., Cigoj - Kuzma, N. (2009), Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo.

Flaker, Vito. Advocatus diaboli?. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. 5-10.

Flaker, Vito. Zagovorništvo v akciji - proces emancipacije. Soc. delo, 1993, let. 32, št. 3-4, str. [39]-51.

Vito Flaker@Boj za (2012), Direktno socialno delo, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf. 372 str.

Jacobson, Nora (2009), A taxonomy of dignity: a grounded theory study.  BMC International Health and Human Rights 2009, 9:3. Dostopno na spletni strani: http://www.biomedcentral.com/1472-698X/9/3.

Kallert, Thomas W., Juan E. Mezzich & John Monahan (ur.), Coercive Treatment in Psychiatry: Clinical, Legal and Ethical Aspects. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Lamovec, Tanja. Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998.

Lamovec, Tanja. Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup : nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi. 2., popravljena izd. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2006.

Lamovec, T. (1993), Zagovorništvo kot oblika svetovanja. Socialno delo 33/94, 2: 107-115.

MALI, Jana, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja (2018),  Inovacije v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Russo, Jasna in Sweeney, Angela (2016), Searching for a Rose Garden: challenging psychiatry, fostering mad studies. Herefordshire : PCCS Books.

Russo J. and Beresford P. (2015). Between exclusion and colonisation: seeking a place for mad people’s knowledge in academia. Disability & Society, 30, 1, 153–157. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2014.957925.

Stastny, Peter and Peter Lehmann (eds.) (2007), Alternatives beyond psychiatry. Berlin / Eugene /Shrewsbury: Peter Lehmann Publishing.

Szasz, Thomas (1991), Psihiatrični testament. Čas. krit. znan., 1991, 19, št. 138/139, str. 173-180.

Szasz, Thomas (2013), Kraja človeka: Eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja.Ljubljana:UMco.

Urek, Mojca, Lapajne, Gregor, Cigoj-Kuzma, Nika, Škerjanc, Jelka, Budja, Darja. Smernice in etična načela delovanja zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja na podlagi izkušenj zastopnikov v praksi in na podlagi mednarodno sprejetih standardov : predlog skupine za spremljanje zastopnikov : projekt "Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja", Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2011. 63 str.

Urek, M. (2012) (ur.) Socialno delo, letnik 51 (2012), št. 1-3 (tematska številka o socialnem delu na področju zdravja). 

Urek, Mojca, Rafaelič, Andreja. Dostop do pravnega varstva otrok s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno oviranostjo : povzetek poročila države Slovenije : [projekt Access to Justice for Children with Mental Disabilities]. Bruselj: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, 2015. https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2012060510531661/.

UREK, Mojca (2017), Unheard voices : researching participation in social work. European journal of social work : the forum for the social professions, ISSN 1369-1457, 2017, vol. 20, no. 6, str. 823-833. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2016.1278525?needAccess=true, doi: 10.1080/13691457.2016.1278525.

Urek, Mojca (2019), Pravica do neodvisnega življenja v skupnosti : implementacija 19. člena Konvencije OZN o pravicah invalidov v Sloveniji. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pravni in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, (Razprave, 37). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2019, str. 89-117.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Seminarsko delo, ki vključuje zahtevnejši praktični projekt zagovorništva ljudem v kompleksnih življenjskih okoliščinah. (100%)

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja: 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:Seminarsko delo 100%