Sodobne migracije

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jelka Zorn
2030000751255


Cilji:
 • Prispevati k razvoju vključujočih institucionalnih in neinstitucionalnih praks
 • prepoznavanje in preseganje patriarhalnih vzorcev 

Vsebina predmeta:
 • Teorije mejnosti
 • Avtonomija migracij in strategije mobilnosti
 • Formalni okvir – mednarodna zaščita in nadzor nad preseljevanjem
 • Balkanska migracijska pot
 • Integracija kot človekova pravica
 • pravice žensk
 • Begunski protest
 • Pravice otrok migrantov / beguncev brez spremstva odrasle osebe
 • Zgodovinska perspektiva socialnega dela na področju preseljevanja

Temeljna literatura:

B. Anderson, N. Sharma, C. Wright (2012) »We are all foreigners«. No Borders as a practical political project. V: Nyers, P. and Rygiel, K. (eds.), Citizenship, Migrant Activism and the Politics of Movement, London: Routledge, 73-91.

Briskman, Linda (2013) Courageous ethnographers ir agents of the state: challenges for social work. Critical and Radical Socail Work, vol 1, nr. 1: 51 – 66.

Githens, Marianne (2013) Contested Voices. Women Immigrants in Todays World. NY: Palgrave Macmillan, izbrana pogavja.

Lipovec Čebron, Uršula in Pistotnik, Sara (2016) tematska številka Časopisa za kritiko znanosti Balkanska migracijska pot: od upora na mejah do striptiza humanizma. Ljubljana:  Študentska založba.

Hek, Rachel (2007): Using Foster Placements for  the Care and Resettlement of Unaccopmanied Children. V: R.K.S. Kohli in F. Mitchell, Working With Unaccompanied Asylum Seekeng Children, str.: 109-124.

Lewis Herman, Judith (1996) poglavji Pozabljena zgodovina in Vnovični stik. V: D. Zaviršek (ur.) Spolno nasilje, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

Papadopoulos, Dimitris, Tsianoa, Vassilis S. (2013). After citizenship: Autonomy of migration, organisational ontology and mobile commons. Citizenship Studies 17/2: 178–196.

Sedmak, Mateja et al. (ur.) (2015). A Journey to the Unknown. The Rights of Unaccompanied Migrant Children: Between Therory and Practice. Koper: Univerzitetna založba Annales, izbrana poglavja.

Šumi, Irena. Etnično razlikovanje v Sloveniji : izbrane problematizacije. Razprave in gradivo, 2004, št. 45, str. 14-47. Šumi, Irena. Naloge za znanost: preučevanje Judov v Sloveniji. V: Slovenski Judje. Zgodovina in holokavst. Pregled raziskovalnih tematik. Maribor 2012: Sinagoga.

Šumi, Irena. Kultura, etničnost, mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000. Poglavje: Mejnost.

Vrečer, Natalija (2007) Integracija kot človekova pravica. Prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Ljubljana: ZRC SAZU, izbrana poglavja

Zorn, Jelka (2013) Undocumented migrants and detention facilities. V: C. FRANKLIN (ur.). Encyclopedia of social work. Oxford University Press, National Association of Social Workers.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v magistrski program


Metode ocenjevanja:

ustno izpraševanje, seminarska naloga


Delež v %:20% seminarska naloga 80% ustni izpit