Osebno načrtovanje in koordinirana oskrba

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Andreja Rafaelič

3002000751255


Cilji:

- razumevanje procesov koordinirane oskrbe, dezinstitucionalizacije in pomena organizacije oskrbe v skupnosti

-          prepoznavanje moči uporabnikov in prispevka k ustvarjanju storitev v skupnosti

-          razumevanje konceptov in metode osebnega načrtovanja in koordinirane obravnave

-          sposobnost oceniti potrebe, izdelati osebni načrt, ovrednotiti osebni paket

-          sposobnost organizirati in koordinirati oskrbo v skupnosti

-          sposobnost organizirati timsko konferenco in delovati v timu

-          sposobnost podpirati neformalne pomočnike in manj izobražene oskrbovalce


Vsebina predmeta:

Modeli in načini koordinirane obravnave.

Zgodovinski in aktualni okviri osbnega načrtovanja in koordinirane oskrbe.

Storitve po osebni meri. Prehod v skupnost in koordinarana oskrba. Razlika med klasičnim delom s posameznikom, vodenjem primera in osebnim načrtovanje in izvajanjem storitev.

Načela izvajanja osebnega načrtovanja.

Zagotavljanje vpliva uporabnikov. Krepitev moči. Uporabniška perspektiva.

Tehnike načrtovanja in zapisovanja načrta.

Modalitete načrtovanja.

Timske konference. Potrditev načrta.

Načela in potek izvajanja osebnega paketa.

Neposredno financiranje

Vstop v sistem financiranja. Ocenjevanje upravičenosti.


Temeljna literatura:

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Brandon, D., Brandon, A. (1994), Yin in Yang načrtovanja skrbi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Škerjanc J. (2006), Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje in usposabljanja.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek, D., Zorn, J., & Videmšek, P. (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan osebni načrt.


Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

osebni načrt.

Izpit je pisni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.


Delež v %:osebni načrt 50%, pisni izpit 50%