Socialna varnost v starosti

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Grega Strban
Sodelavci: Barbara Kresal, Luka Mišič

20102000751255


Cilji:

Poglobljeno poznavanje in razumevanje pravne ureditve, ki se nanaša na položaj starejših v Sloveniji ter v mednarodni in evropski perspektivi. Študent/ka pozna in razume pravice, ki zagotavljajo socialno varnost v starosti, ter pravne poti, po katerih se te pravice zagotavljajo. Zaveda se in razume poseben pomen tistih pravnih norm, ki starejšim zagotavljajo možnosti za dejavno življenje v družbi ter enakost možnosti in enakost obravnavanja.


Vsebina predmeta:

1. Temeljni pojmi in terminologija.

1.1. Starost kot poseben socialni primer v sistemu socialne varnosti.

1.2. Umestitev obravnavanja pravnega položaja starejših ljudi v širši okvir varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

1.2. Opredelitev starosti v mednarodnem pravu in pravu EU.

1.3. Opredelitev starosti v nacionalnih (ustavnih in zakonskih) ureditvah.

2. Prehod iz delovno oz. ekonomsko aktivnega življenja v upokojitev.

2.1. Posebno varstvo starejših delavcev.

2.2. Prepoved diskriminacije na podlagi starosti v delovnih razmerjih.

2.3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi  in upokojitev.

2.4. Primerjava med delavci in javnimi uslužbenci.

2.5. Primerjava glede na spol.

2.6. Posebne ugodnosti starejših brezposelnih oseb.

3. Pravice iz zavarovanja za primer starosti.

3.1. Mednarodne norme in primerjalna umestitev slovenske ureditve.

3.2. Minimalni pogoji za upokojitev.

3.3. Odmera starostne pokojnine.

3.4. (Ne)enako obravnavanje žensk in moških, upoštevaje pravo EU in našo ureditev.

3.5. Izbira med starostno in drugo vrsto pokojnine (npr. invalidsko, družinsko, vdovsko), ali kopičenje (kumulacija) pokojnin (npr. starostne in dela vdovske).

3.6. Postopek uveljavljanja in varstva pravic iz pokojninskega zavarovanja.

4. Ureditev zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

4.1. Mednarodne norme in primerjalna umestitev slovenske ureditve.

4.2. Upravičenci in pogoji za pridobitev pravic.

4.3. Pravice v denarju in v naravi.

4.4. Obseg in trajanje pravic.

4.5. Postopek uveljavljanja pravic.

4.6. Izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe in vprašanje enakosti moških in žensk.

5. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje starejših.

5.1. Mednarodne norme in primerjalna umestitev slovenske ureditve.

5.2. Starejše zavarovane osebe (kot zavarovanci ali kot družinski člani).

5.3. Pravice starejših zavarovancev (predvsem) do zdravstvenih storitev in stvari.

5.4. Prilagoditev zdravstvenega zavarovanja zdravstvenim stanjem, ki se pojavljajo predvsem v starosti (npr. demenca).

5.5. Postopek (formalni in neformalni) uveljavljanja in varstva pravic.

6. Položaj starejših oseb v sistemu socialnega varstva.

6.1. Socialnovarstvene storitve namenjene starejšim.

6.2. Denarna socialna pomoč (in vprašanje njenega vračanja ob smrti prejemnika).

6.3. Drugi ukrepi odpravljanja revščine in socialne izključenosti starejših.

 

7. Možni alternativni načini zagotavljanja dohodka v starosti (npr. univerzalni temeljni dohodek?)

V vseh točkah bodo obravnavni tudi primeri iz (sodne) prakse.


Temeljna literatura:

B. Kresal (1999), Starost, upokojitev in prenehanje delovnega razmerja, Pravnik, 54, 6-8: 351-371.

B. Kresal (2010), Sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi z diskriminacijo na podlagi starosti. Delavci in delodajalci, let. 10, št. 4, str. 617-632.

B: Kresal (2012), "Prisilno upokojevanje" po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spola in na podlagi starosti, Pravna praksa, let. 31, št. 23, str. II-VII (priloga).

Več avtorjev (2016), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, Ljubljana: GV Založba. (str. 46-61, 683-689, 1044-1051)

A. Bubnov Škoberne, G. Strban (2010), Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV založba.

G. Strban (2013), Spregledani vidiki pokojninske reforme, Delavci in delodajalci, letn. XIII, št. 2-3, str. 277-300.

G. Strban (2012): Odvisnost od oskrbe drugega - novo socialno tveganje? Zbornik znanstvenih razprav, letn. 72, str. 211-240.

R. Mihalič, G. Strban (2015),Univerzalni temeljni dohodek. Ljubljana, GV Založba.

Več avtorjev, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem, GV, Ljubljana.

Aktualni zakoni (npr. ZDR-1, ZPIZ-2, ZZVZZ, ZPacP, ZSV, ZSVarPre, ZUPJS)


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija na 2. stopnji. Za pristop k izpitu so pogoj opravljene in predstavljene zahtevane seminarske in druge naloge tekom študijskega procesa.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit, ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem

5 - 1 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem


Delež v %:pisni izpit 100%