Socialno delo onkraj heteronormativnosti

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Jelka Zorn

2030000751255


Cilji:

Cilji:

 

Raziskovanje seksualnosti kot kompleksne kulturne in zgodovinske formacije, povezane z družbenimi konstrukcijami spola, razreda, etnične pripadnosti, hendikepa. Študentke_i spoznavajo in kritično vrednotijo relevantne družbene in institucionalne okvirje. Poudarek je na znanju in aktivizmu, ki ga razvijajo seksualne in spolne manjšine oziroma znanju o družbenih in političnih procesih oblikovanja norm (zlasti heteronormativnosti) in o načinih njihovega preseganja in prevpraševanja. 

 

Predmetno specifične kompetence:

 

  • Samostojno raziskovanje;
  • Refleksija lastnega razumevanja in izkušenj  s pomočjo tehnik gledališča zatiranih;
  • Intersekcijska analiza (spol, starost, razred, državljanstvo itd.);
  • Razumevanje pomena institucionalnih lgbtq varnih prostorov;
  • Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD.
  • Poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju SD.
  • Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju SD.

Vsebina predmeta:

Heteronormativnost, binarne spolne opozicije in družbena konstrukcija seksualnosti. Feministična teorija spola in seksualnosti. Lezbične in gejevske študije. Queer teorija. Spolne identitete in spolni izrazi. Cisnormativnost in transspolnost. Homoseksualnost v zgodovinski perspektivi. Zgodovina LGBTQ gibanja in raznolikost znotraj gibanja. Istospolna partnerstva in družine. Diskriminacije: zakonski, institucionalni in psihološki vidiki. Vplivi homofobije in transfobije na duševno zdravje. Socialno delo  in preseganje heteronormativne matrice.


Temeljna literatura:

Boler, Megan (2009), Feeling Power. Emotions and Education. New York, London: Routledge. 

Bell David; Jayne M (2009) Heteronormativity, V: Kitchin; R; Thrift; N (ur.) The International Encylopedia of Human Geography, Elsevier.

Butler Judith (2001), Težave s spolom, feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: ŠKUC Lambda.

Fish, Julie (2012), Social work and lesbian, gay, bisexual and trans people : Making a difference. Bristol: The Policy Press.

Caserman, Darja et. al. (2014)  Gledališče zatiranih : opis teorij in metod skozi perspektivo socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

Foucault, Michel (2010), Zgodovina seksualnosti. Ljubljana: Založba ŠKUC.

Henrickson, Mark (2015), Sexuality and Social Work. International Enyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Volume 21.

Koletnik, Anja, Grm, Ana in Gramc Martin (2015), Vsi spoli so resnični : transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. Ljubljana : Društvo informacijski center Legebitra.

 Kuhar, Roman (2001). Mi. drugi - oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: ŠKUC Lambda.

 Kuhar, Roman (2006), Homofobija: kultura strahu pred homoseksualnostjo. Teor. praksa, maj./avg. 2006, letn. 43, št. 3/4, str. 540-556, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20063-4_Kuhar.pd

Magić, Jasna (2014), Družbeni in psihološki dejavniki, ki vplivajo na poročanje o homofobnem nasilju. Socialno delo, letnik 53 (2014), št. 6.

Plant Richard (1991), Rožnati trikotnik : nacistična vojna proti homoseksualcem /; [uvod [napisal in] prevedel Bogdan Lešnik]. Ljubljana : Krt.

Sobočan, Ana Marija (2011), Enostranske posvojitve v istospolnih družinah v praksi socialnega dela. Socialno delo, letnik 50 (2011), št. 6.

Stein, Gary L. et al  (2010) Lesbian and Gey Elders and Long-Term Care: Identifying Unique Psychosocial Perspetive and Challenges. Journal of Gerontological Social Work 53: 5, 421-435.

Škorjanc, Tomaž (2011), Trojna diskriminacija, nevidnost in izključenost starih istospolno usmerjenih ljudi v Sloveniji. Socialno delo, let. 50, št. 5 (okt. 2011), str. 339-343. 

Švab. A. in Kuhar. R. (2005), Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje lezbijk in gejev. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Švab, A. in Urek, M. (2005). Nove partnerske in družinske oblike – primer istospolnih partnerskih zvez in družin v Sloveniji. V: Rener, T., Sedmak, M., Švab, A., Urek, M., Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: ANNALES.

Tematska številka revije Socialno delo »Socialno starševstvo«, Soc. delo, feb.-jun. 2009, letn. 48, št. 1-3.

Tematska številka revije Socialno delo »Istospolna partnerstva in družine«, Socialno delo, letnik 49 (2010), št. 5-6.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.


Metode ocenjevanja:

Projektna ali raziskovalna naloga

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Projektna ali raziskovalna naloga: 100%. Project or research seminar work: 100%.