Svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Lea Šugman Bohinc
Sodelavci: Tadeja Kodele

3003000651255


Cilji:

Cilji: Študent/ka utrdi in poglobi kompetence udejanjati stališče in etiko udeleženosti na dialoški, sodelovalen način v delovnem odnosu in soustvarjanju konkretnih projektov podpore in pomoči različnim akterjem znotraj kompleksnega sistema svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju. S pomočjo dialoške paradigme in sinergetične teorije o vzorcih zna soustvariti kontekste, v katerih imajo njeni/njegovi sogovorniki večjo možnost za uresničevanje želenih razpletov.

Predmetno specifične kompetence:
1.  Poznavanje in razumevanje
-  temeljnih konceptov in delovnih (sodelovalnih) pristopov sodobnega participatornega socialnega dela na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju;-  metod in tehnik skupinskega dela v vzgoji in izobraževanju;
-  delovanja institucij ter odnosov med vzgojno izobraževalno institucijo in socialnim okoljem, delovanje v smeri izboljševanja institucionalnih praks v vzgoji in izobraževanju;
-  poznavanje in razumevanje dejavnikov varovanja/tveganja v vzgoji in izobraževanju;
2.  Sposobnost sinteze
-  sodobnih konceptov sodelovanja v delovnem odnosu in izvirnih delovnih projektih (zapisovanja, pogovarjanja, pogajanja, organiziranja podpore in pomoči idr.) z neposredno prakso svetovalnega in pedagoško andragoškega dela v vzgoji in izobraževanju
3.  Uporaba temeljnih konceptov in delovnih (sodelovalnih) pristopov participatornega svetovalnega (socialnega) dela v neposredni praksi vzgoje in izobraževanja (vzpostavljanje osebnega stika in delovnega odnosa idr.)
4.  Kritična refleksija:
-  vloge svetovalne/ga delavke/ca v vzgoji in izobraževanju kot izvedenke/ca za dialoški in sodelovalni proces soustvarjanja dogovorjenih želenih razpletov;
-  lastnih konceptualnih predpostavk, pristopov, spretnosti, virov, učinkov na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju;
-  osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
-  in zagovarjanje strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
5.  Zmožnost etičnega ravnanja v svetovalnih interakcijah na področju vzgoje in izobraževanja
6.  Sposobnost soustvarjanja inovativnih rešitev
-  v procesih varovanja (preventive) in krepitve moči različnih (uporabniških in strokovnih) sistemov v kontekstu vzgoje in izobraževanja;
-  v izvirnih projektih podpore in pomoči (svetovanja) v dialogu z različnimi (uporabniškimi in strokovnimi) sistemi v kontekstu vzgoje in izobraževanja


Vsebina predmeta:
 • Epistemologija svetovalnega dela v V&I  – premik od teoretičnih k neteoretičnim pristopom v dialoškem, partnerskem, sodelovalnem svetovalnem delu
 • Sinergetično razumevanje svetovalnega dela v V&I: raziskovanje dejavnikov konteksta z večjo možnostjo porajanja novih spoznavnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev udeležencev
 • Svetovalno delo v V&I: delovni odnos soustvarjanja in izvirni delovni projekt pomoči: raziskovanje življenjskega sveta udeležencev v sistemu V&I, uspešna dialoška praksa, partnerski pristop k sodelovanju v smeri želenih sprememb, šolska mediacija, varovalni dejavniki v sistemu V&I, značilnosti bolezni otroštva, na otroka usmerjena praksa
 • Zemljevid pojmov, značilnosti in nalog svetovalnega dela v V&I: baza znanja, naloge, potrebne spretnosti, razvojni vidiki, zaposljivost, med zakonom in etiko svetovalnega dela idr.
 • VRUKS(T) – v rešitev usmerjeno kratko svetovanje v V&I
 • Narativne prakse posvetovanja v V&I

Temeljna literatura:

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, G. (2008). Soustvarjanje v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopno na: http:// www.mizks.gov.si/ fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/ Soustvarjanje_v_soli_ucenje_pogovor.pdf
•  (2000). Svetovalno delo v vrtcih in šolah : prispevek socialnega dela : teze. Šolsko svetovalno delo, 5, 3: 22-29.
KODELE, T., MEŠL, N. (ur.). (2013). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo (poglavja po izbiri študentke za namene seminarske naloge).
METLJAK, U., KOBOLT, A., POTOČNIK, Š. (2010), Narava čustvenih, vedenjskih in socialnih težav se izmika definicijam. V: Kobolt, A. (ur.), Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

NAFZIGER, J., DeKRUYF, L. (2013). Narrative Counseling for Professional School Counselors. ASCA Professional School Counseling, 16, 51: 290-302.

OPENSHAW, L. (2008). Social work in schools: principles and practice. New York, London: The Guilford Press. 1-23.
RAZPOTNIK, Š. (2011). Družbeni kontekst kategorije ‚čustvene in vedenjske motnje‘. Socialna pedagogika, 15, 2: 103-123.

RESMAN, M. (ur.) (1999). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih in šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 5-23, 85-94, 157-192, 203-224. 

SKLARE, G. B. (2005). Brief Counseling that Works. A Solution-Focused Approach for School Counselors and Administrators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, A Sage Publications Company.
ŠEME, M. (2012). V rešitev usmerjeno postmoderno socialno delo. Diplomsko delo. Ljubljana: FSD UL.
ŠUGMAN BOHINC, L., RAPOŠA TAJNŠEK, P., ŠKERJANC, J.  (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: FSD UL. 25-34, 71-77.
ŠUGMAN BOHINC, L. (2000). Kibernetika spremembe in stabilnosti v kontekstu svetovalnega in terapevtskega dela s klientskim sistemom. Psihološka obzorja, 9, 2: 87-101.
•  (2005). Epistemologija podpore in pomoči. Časopis za kritiko znanosti XXXIII, 221: 167-181.
•  (2011) (ur.). Izvirni delovni projekt pomoči. Zbirka Učenci z učnimi težavami. Ljubljana: FSD UL. 15-35, 36-79, 80-94.
•  (2013). Otroštvo in otrokov glas v starih in novih raziskavah o otrocih. V: T. Kodele, N. Mešl (ur.). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 65-78.
•  (2013). Sinergetika učenja in pomoči v šoli. V: T. Kodele, N. Mešl (ur.). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 36-79.

• (2016). Sinergetični sodelovalni model socialnega dela z družino v skupnosti v družbi. V: Kodele, T., Mešl, N. (ur.). Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. Ljubljana: FSD. 113-134.

VEC, T. (2002). Specifične komunikacijske tehnike v svetovalno -terapevtski praksi. Socialna pedagogika, 6, 4: 405-429.

• (2011). Moteče vedenje in dejavniki, ki nanj vplivajo. Socialna pedagogika, 15, 2: 125-152.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.
   
 •  

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit             60,00 %              
 • sinergetično dialoška analiza primera svetovalnega dela (projekt)           30,00 %              
 • predstavitev izbranega vira strokovne literature               10,00 %              
 • ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja •  
 •  

Delež v %:• pisni izpit 60,00 % • sinergetično dialoška analiza primera svetovalnega dela (projekt) 30,00 % • predstavitev izbranega vira strokovne literature 10,00 %