Individualno projektno delo in praktikum

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Ana Marija Sobočan
10020010012025010


Cilji:

Cilj je, da se študent/-ka preizkusi v praktičnem delu na področju socialnega dela; da pridobljeno znanje v okviru ostalih predmetov programa uporabi v konkretni praktični situaciji in reflektira uporabo in uporabnost posameznih teoretičnih konceptov za prakso socialnega.

Predmetno specifične kompetence:
1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
2. povezovanje teoretskih doktrinarnih načel socialnega dela s praktičnim strokovnim delom;
3. razumevanje delovanja institucij ter odnosov med institucijo in socialnim okoljem v smeri izboljševanja institucionalnih praks na področju socialnega dela;
4. kritična refleksija strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na področju socialnega dela;
5. uporaba temeljnih konceptov in delovnih pristopov participatornega socialnega dela v neposredni praksi;
6. poznavanje in razumevanje dejavnikov varovanja/tveganja na različnih področjih socialnega dela
7. kritična refleksij in zagovarjanje strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
8. sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
9. sposobnost kritične refleksije lastnih strokovnih postopkov in ravnanj v praksi socialnega dela na področju vzgoje in izobraževanja.


Vsebina predmeta:

Predmet je namenjen praktičnemu delu in reflektiranju izkušenj v praksi, pri čemer študent/-ka uporabi in preizkuša uporabnost znanja, pridobljenega pri vseh predmetih v programu. Predmet je tesno povezan z izvedbo predmetov v okviru modula. Predmeti programa so zastavljeni tako, da študent/-ka ves čas učnega procesa na vajah že raziskuje in uporablja pridobljeno znanje, terensko delo pa je pomemben korak za pridobitev izkušnje v konkretni praktični situaciji.
V okviru predmeta bodo potekale priprave študentov na vstop v konkretno praktično situacijo, v okviru katerih bodo študentje z mentorico izdelali načrt prakse in inovacije, nato bo na terenu potekala izvedba programa in izdelava ustreznih gradiv (pisanje dnevnika, poročilo o izvedeni inovaciji/ projektu).
Predmet je hkrati povezan z izdelavo magistrskega dela. Študenti lahko pri predmetu izvedejo empirično raziskavo ali projekt za zaključno nalogo. 


Temeljna literatura:

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ Gabi, KOBAL Leonida, MEŠL Nina, MOŽINA Miran (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ Gabi, MILOŠEVIČ ARNOLD Vida, POŠTRAK Milko, STEFANOSKI Peter, UREK Mojca. (2008). Zapisovati socialno delo. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

DRAGOŠ Srečo, ŽNIDAREC DEMŠAR Simona (2005). Akcijski projekt v skupnosti: priročnik za izvedbo projekta in izdelavo projektne naloge.  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

DRAGOŠ Srečo, LESKOŠEK Vesna, PETROVIČ ERLAH Polona, ŠKERJANC Jelka, URH Špela, ŽNIDAREC DEMŠAR Simona (2005). Krepitev moči. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,

ŠUGMAN BOHINC Lea., RAPOŠA TAJNŠEK Pavla, ŠKERJANC Jelka (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

MILOŠEVIČ ARNOLD Vida, URH Šela (2009). Terensko delo: institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

POŠTRAK Milko (2011). Refleksija metod dela z mladimi z vidika socialnega dela. V: Kuhar Metka, Razpotnik Špela, ur.. Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji: znanstvena monografija, Pedagoška fakulteta, Socialno pedagoške teme. Ljubljana.

POŠTRAK, Milko (2007). Preventivna funkcija prostega časa. V: KRISTANČIČ, Azra. Svoboda izbire - moj prosti čas. Ljubljana: AA Inserco, svetovalna družba, str. 147-166.

POŠTRAK  Milko (2011). Prispevek socialnega dela pri preprečevanju opuščanja šolanja. V: Javrh Petra ur.. OBRAZI pismenosti: spoznanja o razvoju pismenosti odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, str. 202 – 218.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski program.


Metode ocenjevanja:

(a) Poročila o opravljenih vajah, naloge iz individualnega dela;
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) oz. opravil / ni opravil; ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.


Delež v %:50% naloge 50% ustni zagovor