Uporabniki institucij in socialne mreže

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
301010010651255


Cilji:

Poglobitev znanja osnovnih pojmov in različnih teoretskih podlag o pomenu socialnih omrežij, sposobnost aplikacije znanj na konkretne situacije uporabnikov institucij. Spretnost uporabe omrežij v kontekstu življenja uporabnikov institucij. Študenti razumejo pomen ohranjanja stikov uporabnikov z njihovimi socialnimi mrežami in se ozavestijo o poslanstvu socialnega dela kot povezovalcu uporabnikov z njihovim prejšnjim življenjskim okoljem.


Vsebina predmeta:

1. Pojem socialne mreže in pomen omrežij z vidika socialnega dela in uporabniki institucij. Interakcijske in strukturne dimenzije omrežij.
2. Modeli: model opore kot zaščite; model zaznane in uresničene opore; model socialne opore kot interakcijskega procesa; model socialne integriranosti.
3. Vloga sorodnikov in prijateljev.
4. Omrežja različnih tipov družin.
5. Značilnosti omrežij uporabnikov institucij.
6. Omrežja kot izvor socialnega kapitala.
7. Pomen socialnih omrežij za preprečevanje sindroma »institucionaliziranost« uporabnikov.
8. Vloga socialnega dela pri ohranjanju in spodbujanju aktivnih omrežij uporabnikov institucij.
9. Pomen oblikovanja nadomestnih socialnih mrež za uporabnike brez svojcev (skupine za samopomoč, interesne skupine, prostovoljno delo, družabništvo ipd.).


Temeljna literatura:

1. S. Dragoš (2000), Staranje v luči socialnega kapitala (na Slovenskem). Socialno delo 39, 4-5: 241-251.

2. S. Dragoš (2000), Socialne mreže in starost. Socialno delo 39, 4-5: 293-286.

Flaker, V. (1998) Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov, * /cf, Ljubljana.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., & Urek, M. (2008). Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.

3. I. Hojnik Zupanc (1999), Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV.

4. M. Novak (et. al.) (2004), Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX,  250.

5. A. Brechin, J. Walmsley, J. Katz, S. Peace (1998), Care Matters. Concepts, Practice and Research in Health and Social Care. London: Sage Publications.

6. J. Burton (1993), The Handbook of Residential Care. London: Routledge.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za pristop k izpitu sta izdelava in uspešna predstavitev seminarske naloge.


Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt).