Sodobne demografske spremembe in socialno delo

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vesna Leskošek
30102000651255


Cilji:

Cilji: Poglobitev znanja o odnosu sodobne družbe do staranja in starosti in o umestitvi socialnega dela na področju sodobnih demografskih sprememb s poudarkom na razumevanju specifične vloge socialnega delavca pri delu s starimi ljudmi v skupnosti.

 

Kompetence:

-Razumevanje družbenih vplivov na življenje starih ljudi,

-Poznavanje strukturnih značilnosti delovanja skupnosti in institucij,

-Poznavanje in razumevanje izvorov in učinkov  socialnih problemov starih ljudi,

-Znanja in sposobnosti za ustvarjanje pogojev in organizacijo podpore v skupnosti in

 

 


Vsebina predmeta:

Teme predavanj:

-demografske spremembe v sodobnih družbah;

-kakovost življenja starejših - revščina, materialna deprivacija;

-stanovanjska problematika;

-socialna izključenost starih;

-socialna politika in pokojninski sistem;

-oskrba starejših v skupnosti;

-medgeneracijski odnosi – solidarnost in omrežja opor;

-spolno specifično razumevanje staranja in starosti:

-kulturno specifično razumevanje starosti:

-nasilje nad starejšimi;

-tveganja, povezana s starostjo. 

 


Temeljna literatura:

 -Beauvoir de S. (1977), Starost. New York: Penguin Books.

-Bland R. (ur.), Developing Services for Older People and Their Families. London and Bristol, Pennsylvania: Jessica Kingsley Publishers.

-Bulmer M. (1987), The Social Basis of Community Care. London: Allen and Unwin.

-Hlebec, V, Filipovič Hrast, M, Kump, S, Jelenc Krašovec, S, Pahor, M, Domajnko, B. 2012. Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, izbrana poglavja

-Johnson, J.  Slater R. (1993), Ageing and Later Life. London: Sage.

-Johnson, M. L., Bengtson, V. L., Coleman, P. G in Kirkwood T. B. L. (ed.), The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge, New York, Melbourne etc.: Cambridge University Press

-Knapp M. (2004), Long-term Care: Matching Resources and Needs. Aldershot, Burlington: Ashgate.

-Filipovič Hrast, M. 2011, Socialna izključenost starejših : Slovenija v primerjalni perspektivi. V: Mandič, S (ur.), Filipovič Hrast, M (ur.). Blaginja pod pritiski demografskih sprememb. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 61-84

-Marshal, M., Dixon M. (1996), Social Work with Older People. London: Macmillan Press.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit z oceno 6-10 (pozitivno), 1-5 (negativno)
b) Seminar z oceno opravil/a, ni opravil/a


Delež v %:90% + 10%