Praktikum – terensko delo

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Jana Mali

0202008013025010


Cilji:

- Pridobiti in reflektirati izkušnje in spretnosti ob praktičnem delu s starimi ljudmi v različnih okoljih.

-Izoblikovati osebni pristop pri delu s starimi ljudmi.

- Poglobiti in preskusiti specifično izbrano teoretično znanje v praksi.

- Povezati teorijo in prakso.

- Evalvirati uporabnost znanja in spretnosti za delo s starimi ljudmi.

- Zbrati podatke za izdelavo magistrske naloge.

 


Vsebina predmeta:

Predmet je namenjen izvedbi in reflektiranju praktičnega dela, pri čemer bodo študenti preizkusili znanje, pridobljeno pri vseh predmetih v programu in njegovo uporabnost v konkretni praktični situaciji.  Največ se bodo pri praksi lahko opirali na znanja, pridobljena pri tistih predmetih, ki bodisi predstavljajo značilnosti življenja starih ljudi v konkretnem okolju in socialno delo z njimi (Socialno delo in stari ljudje, Sodobne demografske spremembe in socialno delo), in pri tistih, ki obravnavajo specifične teme, povezane s starostjo in staranjem (Celostna oskrba ljudi z demenco, Star človek v družini, Uporabniki institucij in socialne mreže, Socialna varnost in delo starejših, Socialno delo ob soočanju s smrtjo).

 

Delo pri seminarju pa je namenjeno oblikovanju tez, pridobljenih z raziskovalnim in praktičnim delom, pripravi predloga magistrskega dela in predstavitvi predloga.

 


Temeljna literatura:

Barnes, M., Bennett, G. (1998), Frail bodies, courageous voices: older people influencing community care. Health and Social Care in the Community, 6, 2: 102 – 111.

Čačinovič Vogrinčič, G., Miloševič-Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P., Urek, M. (2011), Zapisovati socialno delo, (Zbirka Katalog socialnega dela). 2. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo

Flaker, V. (2011), Long-term care: a challenge to the crisis and a new paradigm of care = Dolgotrajna oskrba : izziv krizi in nova paradigma oskrbe. Dialogue in praxis,  0(13), 0(21): 57-65.

Flaker, V. (2012), Welfare matrix: who generates and owns the resources in social care = Blaginjska matrica: kdo ustvarja in si prilašča vire socialnega varstva. Dialogue in praxis, 1(14), 1/2(22-23): 89-109.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013), Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Lacey, D. (2005), Nursing Home Social Workes Skills and End of Life Planning. Social Work in Health Care, 40, 4: 19 – 40.

Mali, J. (2014), The role of social work in the epoch of intergenerational solidarity in society. Revija za socijalnu politiku, 21, 2: 111-131.

Mali, J. (2014), Social work in residential care facilities for older people as a protagonist of changes in community care for the older people in Slovenia. In: Arnold, E. N. (ed.), Social Work Practices: Global Perspectives, Challenges and Educational Implications. New York: Nova Publishers (133 – 151).

Tematska številka Socialnega dela – Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji, Mali, J., Hlebec, V. (ur.). Letnik 52, številka 1.

Urek, M. (2005), Zgodbe na delu: pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf. 

UREK, Mojca, LAPAJNE, Gregor, CIGOJ-KUZMA, Nika, ŠKERJANC, Jelka, BUDJA, Darja. Smernice in etična načela delovanja zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja na podlagi izkušenj zastopnikov v praksi in na podlagi mednarodno sprejetih standardov : predlog skupine za spremljanje zastopnikov : projekt "Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja", Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2011. 63 str. http://www.fsd.uni-lj.si/mma/Smernice/2012122619012823/.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.

 


Metode ocenjevanja:

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar.

Izpit je ustni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.

 Ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom

1 do 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.

 


Delež v %:Seminar 50%. Izpit 50%.