Celostna oskrba ljudi z demenco

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
3525000651255


Cilji:

Razširitev znanja o demenci kot socialnem fenomenu, ki narekuje celosten pristop k obravnavi ljudi z demenco. Študenti razumejo pomen specifične vloge socialnega dela k celostni oskrbi ljudi z demenco in se zavedajo razvijanja novih, sodobnih pristopov do obravnavane tematike. Pri slednjem izhajajo iz uporabniške perspektive, zlasti izkušenj ljudi, ki imajo demenco in si pridobijo znanje za spodbujanje aktivne vloge ljudi z demenco v družbi.


Vsebina predmeta:

1. Demenca kot družbeni konstrukt.

2. Celosten pristop k razumevanju demence.

3. Demenca kot izziv za socialno delo.

4. Specifičnosti socialnega dela z ljudmi z demenco.

5. Star človek z demenco in njegova družina.

6. Skrb za ljudi z demenco v skupnosti.

7. Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco.

8. Krepitev moči ljudi z demenco.

9. Metodična izhodišča socialnodelovnega razumevanja demence.

10. Raziskovanje socialnih dimenzij demence.


Temeljna literatura:

1. Mali, J. (2013), Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

2. Balfour, A. (2006), Thinking about the experience of dementia: the importance of the unconscious. Journal of Social Work Practice, 20, 3: 329 – 346.

3. Bryden, C. (2005), Dancing with Dementia: My Story of Living Positively with Dementia. London, Philadelphia: Jessica Kingsley.

4. Cantley, C. (2001), A Handbook of Dementia Care. Buckingham, Phildelphia: Open University Press (77-89; 123-145; 161-172; 278 - 308).

5. Curran, J.M.S. (1996), The evolution of daycare services for people with dementia. In: Bland, R. (ed.), Developing Services for Older People and Their Families. London: JKB (112 – 126).

6. Davies – Quarrell, V., Jones, L., Jones, G. (2007), Working in collaboration with younger people with dementia and their families in designing support services that „enhance life“.  In: Keady, J., Clarke, C.L., Page, S. (eds.), Partnerships in Communiity Mental Health Nursing and Dementia Care. New York: OUP (40 – 47).

7. Feil, N. (2003), The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with Alzheimer's-type Dementia. Baltimore: Health Professions Press (99-105).

8. Innes, A., Archibalad, C.,  Murphy, C. (2004), Dementia and Social Inclusion. Marginalised Groups and Marginalised Areas of Dementia Research, Care and Practice. London: Jessica Kingsley Pub. (169 – 183).

9. Innes, A. (2009), Dementia Studies. Los Angeles: Sage (102 – 131).

10. Kitwood, T.M. (2005), Dementia Reconsidered: The Person Comes First. Buckingham, New York: Open University Press (70 – 85).


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik.

Pogoj za pristop k izpitu je izdelan in predstavljen seminar.


Metode ocenjevanja:

Izpit je pisni, ocenjen pozitivno z oceno od 6 do 10.

Ocenjevalna lestvica:

10 – odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9 – prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 – prav dobro: solidni rezultati

7 – dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 – zadostno: znanje ustreza minimalnim merilom

1 do 5 – nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim merilom.


Delež v %:Seminarska naloga 30% Izpit 70%