Socialna varnost in delo starejših

Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Kresal
Sodelavci: Grega Strban

301010010651255


Cilji:

Poglobljeno poznavanje in razumevanje pravne ureditve, ki se nanaša na položaj starejših v Sloveniji in v mednarodni perspektivi. Študent/ka pozna in razume pravice, ki zagotavljajo socialno varnost v starosti, ter pravne poti, po katerih se te pravice zagotavljajo. Študent/ka se zaveda in razume poseben pomen tistih pravnih norm, ki starejšim zagotavljajo možnosti za dejavno življenje v družbi ter enakost možnosti in obravnavanja.


Vsebina predmeta:
  1. Temeljni pojmi. Terminologija. Starost kot posebno socialno tvegane v okviru sistema socialne varnosti.
  2. Pravice iz zavarovanja za primer starosti. Upokojitev. Pokojnine. Druge pravice in ugodnosti.
  3. Ureditev zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Upravičenci. Pravice. Pogoji za pridobitev pravic. Vsebina pravic. Višina in trajanje. Primerjalnopravno.
  4. Položaj starejših oseb v okviru zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
  5. Položaj starejših oseb v okviru sistema socialnega varstva. Socialnovarstvene storitve in denarna socialna pomoč. Odpravljanje revščine in socialne izključenosti starejših.
  6. Zaposlovanje in delovnopravni položaj starejših. Posebno varstvo starejših delavcev. Prepoved diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti in obravnavanja pri zaposlovanju in delu.
  7. Umestitev obravnavanja pravnega položaja starejših ljudi v širši okvir varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustava in mednarodni dokumenti.
  8. Analiza primerov iz zakonodajne in sodne prakse z vidika zagotavljanja temeljnih socialnih pravic in drugih človekovih pravic starejšim.

Temeljna literatura:

G. Strban (2012), Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje?, Zbornik znanstvenih razprav, Letn. LXXII, 2012, str. 211-240.
 G. Strban (2013), Spregledani vidiki pokojninske reforme, Delavci in delodajalci, letn. XIII, 2013, št. 2-3, str. 277-300.
Več avtorjev, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem, GV, Ljubljana.
B. Kresal (2010), Sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi z diskriminacijo na podlagi starosti, Delavci in delodajalci, let. 10, št. 4/2010, str. 617-632.
B. Kresal (2012), "Prisilno upokojevanje" po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spola in na podlagi starosti, Pravna praksa, let. 31, št. 23/2014, Priloga, str. II-VII.
T. MacDermott (2014): Older workers and extended workforce participation: Moving beyond the 'barrriers to work' approach, International Journal of Discrimination and the Law, Sage (http://jdi.sagepub.com/)

- pravni viri (mednarodni, EU, Ustava, zakonodaja)


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija na 2. stopnji.
Za pristop k izpitu so pogoj opravljene zahtevane seminarske in druge naloge tekom študijskega procesa.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit, ocene od nzd (5) do odl (10). Seminarske in druge naloge tekom leta, ocenjene z opravil/ni opravil.


Delež v %:pisni izpit 100%