K rešitvi usmerjeno socialno delo z družino

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Gabi Čačinovič Vogrinčič
Sodelavci: Nina Mešl

20300010651255


Cilji:

Cilj je, da študent/-ka poglobi in utrdi znanje o uporabi v grajenje rešitev usmerjenih pristopov za ravnanje v socialnem delu z družino in nadaljuje s poglabljanjem uporabe njenih elementov za soustvarjanje dobrih razpletov znotraj socialnodelovnega pogovora z družino.

Predmetno specifične kompetence: 
1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela; 
2. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci; 
3. znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov za psihosocialno podporo in pomoč družini; 
4. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (družinska terapija); 
5. znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa z družino; 
6. znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja pogovora z družino v smeri želenih razpletov; 
7. znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja; 
8. sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov;
9. sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
10. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu z družino.


Vsebina predmeta:

Sprememba paradigme v razumevanju procesa podpore in pomoči družini: od reševanja problema h grajenju rešitev (de Shazer, Kim Berg); konstruktivno socialno delo z družino (Parton, O´Byrne).

Uporaba temeljne filozofije in elementov v grajenje rešitev usmerjenih pristopov na prvi in drugi ravni dela z družino: drža ne vedeti, vzdrževati radovednost, perspektiva moči, oblikovanje ciljev z družino, raziskovanje izjem, vprašanja v lestvici, vprašanje o čudežu, koncept upanja.

Področja v grajenje rešitev usmerjenega socialnega dela z družino: sodelovanje družine in šole, družine v kriznih situacijah, grajenje upanja in samomori.


Temeljna literatura:

1. Mešl, N. (2018). K rešitvi usmerjen pristop kot podpora soustvarjanju želenih izidov v delovnem odnosu. Socialno delo, 56 (2), 91-110.

2. Čačinovič Vogrinčič, G. (2006). Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

3. Franklin, C.. Jordan, C. (1999). Family Practice: Brief Systems Methods for Social Work. USA, England, Canada: Brooks/Cole Publishing Company. 

4. Jong, P. De, Kim Berg, I. (2002). Instructor`s  Resource Manual with Test Bank for Interviewing for Solutions, 2nd ed. Pacific Grove USA: Brooks/Cole. 

5. Sklare, G.B. (2005). Brief Counseling That Works: A Solution –Focused Approach for School Counselors and Administrators. Crowwing Press, Thousand Oaks, California.

6. Walsh, T. (2010).The Solution-focused Helper. Ethics and Practice in Health and Social Care. Open University Press, Th McGraw-Hill companies, Berkshire; England .

7. Shazer, S. de. (1994). Words were originally magic. A Norton professional book. W.W. Norton & Company. Inc.. New York. London.

8. Kim Berg, I., Steiner, Th. (2003). Children`s Solution Work. New York, London: W.W. Norton and Co.

9. Parton, N.. O´Byrne. (2000). Costructive Social Work: towards a new practice. New York: Palgrave.

10. Fiske, H. (2008). Hope in Action. Solution-focused conversations about suicide. New York, London: Routledge, Taylor and Francis Group.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski program na Fakulteti za socialno delo.


Metode ocenjevanja:

Ocenjevanje pisnega izpita (50%) in opravljenih obveznosti v okviru seminarja (zaključna naloga) (50%). Ocenjevalna lestvica - v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. 1-5 nezadostno, 6-10 pozitivno.

 


Delež v %:Pisni izpit: 50 %. Zaključna naloga: 50%