Praktikum - terensko delo

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Nina Mešl
Sodelavci: Tadeja Kodele

0202008013025010


Cilji:

Cilj je, da se študent/-ka preizkusi v praktičnem delu na področju socialnega dela z družinami; da pridobljeno znanje v okviru ostalih predmetov programa uporabi v konkretni praktični situaciji in reflektira uporabo in uporabnost posameznih teoretičnih konceptov za prakso socialnega dela z družino.

Predmetno specifične kompetence:
1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
2. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družino;
3. razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družino;
4. kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na področju socialnega dela z družino;
5. znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z družino;
6. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka in sociološka znanja o družini, znanja iz družinskih terapij);
7. sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;
8. znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z družino;
9. znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na področju socialnega dela z družino;
10. zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov na področju socialnega dela z družino;
11. sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
12. znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na področju socialnega dela z družino;
13. sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
14. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu z družino;
15. sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na področju socialnega dela z družino.


Vsebina predmeta:

Predmet je namenjen praktičnemu delovanju na področju socialnega dela z družino in oblikovanju predloga magistrske naloge.

Namenjen je pridobivanju znanja in praktičnih izkušenj za avtonomno strokovno delo na področju socialnega dela z družino. Skozi celotno leto je fokus na integraciji teoretskega znanja in praktičnih izkušenj. Študent/-ka z opravljanjem socialnega dela z družino v praksi uporabi in preizkuša uporabnost znanja, pridobljenega pri vseh predmetih v programu. Ob medpredmetnem sodelovanju, h kateremu je predmet usmerjen, se refleksija izkušenj ob podpori mentorja/-ice v okviru predmeta, nadaljuje tudi pri ostalih predmetih programa. Ostali predmeti programa so zastavljeni tako, da je študent/-ka ves čas učnega procesa na vajah že raziskuje in uporablja pridobljeno znanje za ravnanje v socialnem delu z družino, terensko delo pa je pomemben naslednji korak za pridobitev izkušnje v konkretni praktični situaciji.

V okviru vaj bodo potekale priprave študentov na vstop v konkretno praktično situacijo (možnost izkušnje v različnih institucionalnih okvirih socialnega dela z družino), v okviru katerih bodo študentje z mentorjem/-ico izdelali osebni načrt prakse, nato bo na terenu potekala izvedba programa in izdelava ustreznih gradiv (pisanje dnevnika, poročilo in analiza procesa podpore in pomoči v socialnem delu z družino).

Delo v okviru seminarja  je namenjeno oblikovanju tez, ki izhajajo iz raziskovalnega in praktičnega dela, pripravi predloga magistrske naloge in predstavitvi predloga.


Temeljna literatura:

Čačinovič Vogrinčič, G. in Mešl, N. (2019). Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Mešl, N. (2008), Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino (Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.  

Kodele, T., Mešl, N. (ur.) (2016). Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Bouwkamp, R., Bouwkamp, S. (2014). Blizu doma: Priročnik za delo z družinami. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Inštitut za družinsko terapijo. 

Mešl, N. (2018). Collaborative social work in the community with families facing multiple challenges. Ljetopis socijalnog rada, 25 (3), 343-367, doi: 10.3935/ljsr.v25i3.215.

Mešl, N. & Kodele, T. (ur.) (2016). Co-creating processes of help: collaboration with families in the community. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Madsen, C. W. (2003), Collaborative Therapy with Multi-stressed Families: from Old Problems to New Futures. New York: The Guilford Press.  

Anderson, H., Gehart, D. (ur.) (2007), Collaborative Therapy (Relatinships and Conversations that make c Difference. New York, London: Routledge.  

Walsh, F. (2006), Normal Family Processes: Growing Diversitiy and Complexitiy. New York: The Guilford Press.  

Healy, K. (2005), Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.  


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski program Socialno delo z družino.


Metode ocenjevanja:

(a) izpitna naloga; aktivna udeležba in opravljene vaje (osebni načrt prakse in dnevniški zapis prakse) ter seminar (predstavitev ideje za magistrsko nalogo in predstavitev izdelanega predloga magistrske naloge) so pogoj za pristop k izpitu
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.


Delež v %:Zaključna izpitna naloga (100%).