Delo z družino v kontekstu ločitve in razveze

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Lea Šugman Bohinc
30200010651255


Cilji:

Cilji:
Študent-ka osvoji potrebna znanja o problematiki ločitve in razveze in z njo povezanih procesov spreminjanja; integrira ter poglobi že osvojene temeljne metode ter spretnosti pomoči družini v omenjenih kontekstih in osvoji nekatere nove metode in spretnosti dela. Kritično in samokritično reflektira družbeno in osebno konstruirane predstave o normalni in o reorganizirani družini.


Predmetno specifične kompetence:

1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
2. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
3. razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
4. znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
5. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka in sociološka znanja o družini);
6. sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;
7. znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
8. znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
9. znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
10. sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
11. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu;
12. zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami ob razvezi;
13. spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase;
14. sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
15. sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na področju socialnega dela z družinami ob razvezi


Vsebina predmeta:

družina v postmoderni: temeljne predpostavke o podpori in pomoči

miti in fantazije o normalni in o reorganizirani družini

sprememba in stabilnost

pravni in institucionalni okvir socialnega dela z družinami ob ločitvi in/ali razvezi

dejavniki tveganja in varovalni dejavniki v procesih spreminjanja (vzorcev) družine ob partnerski razvezi ali ločitvi (raziskave o tveganih komunikacijskih vzorcih, o družinski odpornosti; procesi žalovanja in pogosti odzivi na izgubo; modeli reševanja partnerskih problemov)

vidiki in faze v procesu partnerske razveze ali ločitve (raziskave procesa, odpornost družine in posameznika ter skupnosti, sistemski pristop k družinski odpornosti, tveganja in prilagoditve otrok na razvezo ali ločitev, preobrazba družine v procesu razveze ali ločitve)

glas otroka v procesih spreminjanja ob/po razvezi ali ločitvi in k otroku usmerjena praksa podpore in pomoči družini

proces sprave pri partnerski razvezi ali ločitvi


Temeljna literatura:

1.     Boyd Webb, N. (2003). Socal Work Practice with Children (11. Children in Divorcing and Reconstituted Families). New York, London: The Guilford Press. 235-258.

2.     Čačinovič Vogrinčič, G., (2006). Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 79-85.

3.     Day, R. D. (2010). Introduction to Family Processes (5th Ed.). New York, London: Routledge. 104-121, 177-197.

4.     Driver, J., Tabares, A., Shapiro, A., Young Nahm, E., Gottman, J. M. (2003). Interactional patterns in marital success or failure. Gottman Laboratory Studies. V: F. Walsh (ed.). Normal family processes: growing diversity and complexity. New York, London: The Guilford Press. 493-513.

5.     Gehart, D. (2007). Creating Space for Children’s Voices: A Collaborative and Playful Approach to Working with Children and Families. V: H. Anderson, D. Gehart (Eds.). Collaborative Therapy. Relationships and Conversations that make a Difference. New York, London: Routledge. 183-196.

6.     Nemetschek, P. (2006). Sistemska družinska terapija z otroki, mladostniki in s starši. Model reke življenja in analogne metode. (Interni slo. prevod, izvirnik v nem., Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.)

7.     Robinson, M. (1993). Family Transformation through Divorce and Remarriage. London, New York: Routledge 64-276.

8.     Šugman Bohinc, L. (2013). Sinergetika učenja in pomoči v šoli. V: T. Kodele, N. Mešl (ur.). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 65-78.

9.   Walsh, F. (1998). Strengthening Family Resilience. New York, London: The Guilford Press. 284-305.

10. Walsh, F. (ed.) (2003). Normal family processes: growing diversity and complexity. New York, London: The Guilford Press. 96-175, 399-423.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski študij.


Metode ocenjevanja:

skupinska seminarska naloga

izpit (preizkus znanja in razumevanja ključnih pojmov) 

od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) oz. opravil / ni opravil; ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil


Delež v %:skupinska seminarska naloga (30 %), izpit (70 %)