Rejništvo in posvojitev

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Nina Mešl
30200010651255


Cilji:

Cilj je, da študent/-ka podrobneje spozna področje rejništva in posvojitev; vsebine, institucionalni kontekst in specifične socialnodelovne načine ravnanja na teh posebnih področjih socialnega dela z družino.

Predmetno specifične kompetence:
1. poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
2. sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
3. razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
4. znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
5. poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka in sociološka znanja o družini);
6. sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;
7. znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z družinami ob na področju rejništva in posvojitev;
8. znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
9. znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev; sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
10. sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu;
11. zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev;
12. spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase;
13. sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo;
14. sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na področju socialnega dela z družinami na področju rejništva in posvojitev.


Vsebina predmeta:

Socialno starševstvo. Rejništvo. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu, kompleksna travma in rejništvo. Individualna projektna skupina: vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnega odnosa in dialoškega pogovora vseh udeleženih v rejniškem sistemu, načrtovanje skupnega življenja in sodelovanja, reševanje problemov in kriznih situacij, procesi vzajemne pomoči. Socialno delo z družino na dveh ravneh: sodelovanje dveh družinskih skupin, kompleksnost dela na drugi ravni. izobraževanje vseh udeleženih v rejniškem sistemu. Otrok v rejniškem sistemu. Varovanje otrokovega glasu v vseh procesih pomoči in podpore. Spoštovanje otroštva. Zagotavljanje temeljnih potreb in pravic otroka in optimalnih možnosti za njegovo rast in razvoj z in med rejniško in matično družino. Upoštevanje varovalnih dejavnikov za razvoj avtonomije in identitete. Mladostnik v rejniški družini. Naloge prehoda pri vračanju v matično družino ali samostojno življenje. Matična družina. Podpora in pomoč pri odločitvi za odhod otroka v rejniško družino. Ravnanje v  kriznih situacijah, z žalostjo, jezo, zavračanjem sodelovanja. Grajenje k rešitvi usmerjene pomoči v podporo učenju potrebnih sprememb v družini in dobremu sodelovanju z rejniško družino. Spreminjanje vloge otroka v matični družini. Rejniška družina. Vloga otroka v rejniški družini, varovalni dejavniki za otroka, njegove avtonomije in razvoja identitete. Podpora in pomoč otroku in matični družini k uspešnemu sodelovanju. Oblike podpore in pomoči rejniški družini, da bi zmogla sodelovati v procesih podpore in pomoči otroku in matični družini. Teorija navezanosti kot nujno znanje za ravnanje na področju rejništva in posvojitev. Posvojitev. Prispevek socialnega dela. Izvirni delovni projekt, ki poveže mater, posvojitelje in otroka. Podpora v procesu: odločitev in priprave, čakanje, življenje z otrokom. Posvojiteljska družina: skupno učenje, vloga otroka, identiteta otroka in soočenje s posvojitvijo, varovanje stikov s kulturo, ki ji je pripadal. Socialna mreža posvojiteljske družine. Miti in resnice o posvojitvah, moč in stigma. Odprte in zaprte posvojitve.


Temeljna literatura:
  1. Berridge, D. (1999). Work with Fostered Children and their Families; v: Effective Ways of Working with Children and their Families, Hill, M. (ed.); str.: 240-255. London, Philadelphia: Jessica Kingsley publishers.
  2. Caw, J. & Sebba, J. (2014). Team Parenting for Childern in Foster Care. London, Philadelphia: Jessica Kongsley Publishers.
  3. Čačinovič Vogrinčič, G. & Mešl, N. (2018). Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.
  4. Galaway, B. in sod. (1990). International Perspectives on Specialist Foster Family Care; Human Service Associates; St. Paul, Minnesota.
  5. Gilligan, R (2009). Promoting resilience : supporting children and young people who are in care, adopted or in need. London : British Association for Adoption & Fostering.
  6. Hughes, D.A. (2000). Building the Bonds of Attachment: Awakening Love in Deeply Troubled Children. Rowman & Littlefield Publishers.
  7. Javier, R. A. (ur.) (2007). Handbook of adoption : implications for researchers, practitioners, and families. Thousand Oaks ; London ; New Delhi : SAGE Publications.
  8. Kuzmanič Korva, D. (ur.) (2012). Rejništvo - Bilten Skupnosti CSD Slovenije Kaljenje, letnik VI, št.11.
  9. Rakar, T., Boškič, R., Boljka, U., Smolej, S., Dremelj, P., Kobal, P., Nagode, M., Žiberna, V., Čačinovič Vogrinčič, G., Zaviršek, D., Sobočan & A., Urh, Š., (2010). Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva. Ljubljana: MDDSZ, Direktorat za družino.
  10. Zaviršek, D. (2012). Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse: razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v magistrski študij na Fakulteti za socialno delo.


Metode ocenjevanja:

Ocenjevalna lestvica - skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. 1-5 nezadostno, 6-10 pozitivno.
 


Delež v %:Projektna naloga (100%)