Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Barbara Kresal
Sodelavci: Gregor Dugar, Barbara Novak

301010010651255


Cilji:

Poglobljeno poznavanje in razumevanje pravnih pravil s področja družinskega prava in prava socialne varnosti, namenjene družini. Cilj je nadgraditi dodiplomsko znanje pri predmetih družinsko pravo in socialna varnost. Poseben poudarek bo namenjen pravnemu varstvu otroka v družinski skupnosti, zlasti pravnim možnostim za učinkovito zavarovanje njegove koristi, ter obravnavi tistih tem iz splošne ureditve socialne varnosti in njenih posebnih podsistemov, ki so relevantne za položaj družine in njenih članov. Študent/ka je sposobna reševati zapletenejša vprašanja družinskega prava in prava socialne varnosti, namenjene družini.


Vsebina predmeta:

- Problematika pojma družine. Mednarodni dokumenti in Ustava kot temelj za zakonsko ureditev družinskih razmerij. - Pravno urejene življenjske skupnosti (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, sklenjena in nesklenjena partnerska zveza), njihove pravne posledice v razmerju med partnerji in (morebitne) pravne posledice v razmerju partnerjev do otrok. - Pravne posledice starševstva: pravila za določanje starševstva, pravice in dolžnosti med starši in otroki. Starševska skrb. Vprašanja v primeru, ko starši ne živijo skupaj: odločanje o varstvu in vzgoji, o stikih, o preživljanju otrok. - Ukrepi države za varstvo otrokove koristi. - Oblike, s katerimi se otroku nadomešča skrb staršev: posvojitev, skrbništvo, rejništvo, podelitev starševske skrbi sorodniku. - Umestitev družine v sistem socialne varnosti v Sloveniji. Načelo socialne države in temeljne socialne pravice, pomembne z vidika družine. Mednarodni standardi. - Zavarovanje za starševsko varstvo: Starševsko zavarovanje. Materinski, očetovski in starševski dopust. Pravice socialnih staršev. Pravica do nadomestila. Pravica do dela s krajšim delovnim časom in plačilo prispevkov. - Družinski prejemki. - Razmerje do ureditve posebnega delovnopravnega varstva delavk in delavcev zaradi nosečnosti in starševstva. Uveljavljanje načela enakih možnosti in enakega obravnavanja v zvezi z družinskimi obveznostmi. Usklajevanje delovnega in družinskega življenja.


Temeljna literatura:

Novak B. (2019): Komentar Družinskega zakonika. Ljubljana: Uradni list RS.

- - Kresal, B. (2014): Nova pravna ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. Podjetje in delo, let. 40, št. 3-4/2014, str. 433-446.
- Strban, G., Kresal, B. (2014): Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) z uvodnimi pojasnili. Ljubljana: Uradni list RS.
- Čačinovič Vogrinčič, G., Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Leskošek, V., Novak, M., Rihter, L. (2011): Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
- Kamerman, S., Moss, P. (ur.) (2009): The Politics of Parental Leave Policies, Bristol: Policy Press.
- pravni viri (mednarodni, EU, Ustava, zakonodaja)


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik. Za pristop k izpitu so pogoj opravljene zahtevane seminarske in druge naloge tekom študijskega procesa.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit, ocene od nzd (5) do odl (10). Seminarske in druge naloge tekom leta, ocenjene z opravil/ni opravil..


Delež v %:pisni izpit 100%