Izobraževanje za izpit za koordinatorja obravnave v skupnosti

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: predvidoma od 14.6.2022 – 23.9.2022.

Izvajalke in izvajalci: Več izvajalcev.

Trajanje: 60 ur (44 ur predavanj in 16 ur praktičnega dela)

Opis:

Urnik

Udeleženci: Skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) in Pravilnikom o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) se za koordinatorja ali koordinatorko lahko določi oseba, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri, opredeljene v 16. členu Pravilnika, in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora.

Ob prijavi kandidati_tke oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in pridobljeno stopnjo izobrazbe ter izjavo o tem, da ni pravnomočno obsojen_a na nepogojno kazen zapora. Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev ni potrebno predložiti, kandidat_ka s svojim podpisom jamči za resničnost navedenih podatkov.  

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge.

Opis: Obravnava v skupnosti je v 91. členu Zakona o duševnem zdravju opredeljena kot izvajanje pomoči ljudem, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – določena v ZDZdr in Pravilniku, po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja:

Usposabljanja za koordinatorje sestavljajo po Pravilniku naslednji sklopi:  

  • Temeljni pojmi, teorije in koncepti
  • Metode in načela pri koordinaciji obravnave v skupnosti
  • Informiranje, delo s podatki in spremljanje

Izvedba vsebin sklopov bo na eni strani izkustvena in praktična, na drugi pa teoretična in informativna. Teoretični del bo potekal na način predavanj, diskusij in priložnostnih vaj ter branja literature, medtem ko bo izkustveni potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Predavanje se bo v večjem delu izvajalo na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, manjši del predavanj pa bo tudi na terenu. Izobraževanje bomo pričeli predvidoma v torek, 14.6.2022. Predavanja bodo – razen izjemoma ali po dogovoru - predvidoma potekala popoldan od 16 ure naprej.

Izobraževanje je brezplačno.

Postopek prijave:

Na e-naslov cisd@fsd.uni-lj.si do 3.6. 2022 pošljite prijavo z imenom in priimkom, podatkom, na katero izobraževanje se prijavljate in vaš kontaktni e-mail naslov. K prijavi dodate obvezni prilogi:

- strokovni življenjepis, v katerem posebej napišite, na kakšen način izpolnjujete pogoje za imenovanje koordinatorja v skupnosti (po Zakonu o duševnem zdravju, 94. člen: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157),

- izjava o tem, da kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.

Podrobnejši urnik z izvajalci bomo objavili pred pričetkom izobraževanja.

 

Kontaktna oseba: Mojca.Urek@fsd.uni-lj.si

 

Toplo vabljeni vsi, ki ste zainteresirani opravljati delo koordinatorja obravnave v skupnosti in izpolnjujete pogoje.

Kotizacija:

Izobraževanje je brezplačno.

Opombe:

Prijave zbiramo do 3.6.2022.

Število udeležencev: 15 - 25