Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na področju duševnega zdravja

Termini: november, december 2009.

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Nika Cigoj, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:
Na podlagi 2. člena pravilnika je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen. Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in navedbo pridobljene stopnje izobrazbe. Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev za imenovanje zastopnika (dokazilo, da kandidat ali kandidatka ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah) predložijo ob prijavi na izpit na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz ranljivega položaja oseb z duševno stisko in pomaga k čim večji kvaliteti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po drugi pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejaven in povezan s svojim okoljem.
Podlaga za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na določenih učnih bazah.

Teme izobraževanja:
- koncepti duševnega zdravja v skupnosti;
- osnove medicinskega razumevanja klasifikacij duševnih motenj, osnove medicinske obravnave, osnove uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov;
- pristojnosti različnih služb na področju duševnega zdravja, delovanje sistema posameznih služb in mreže služb duševnega zdravja in poznavanje zdravstvenega in socialnega varstva na splošno;
- relevantna zakonodaja: kazensko, civilno, delovno, družinsko, socialna varnost idr.);
- duševno zdravje in človekove pravice;
- različne oblike zagovorništva;
- pomen uporabniškega gibanja in uporabniške perspektive,
- duševne krize in krizne intervencije,
- poznavanje virov za razreševanje različnih situacij, ki jih vključuje delo zastopnika;
- analiza tveganja;
- mediacija.

Program izobraževanja:

Ponedeljek, 23. 11. 2009 (Predavalnica 8)
16.00-16.30 Pozdravni govor, predstavitev izobraževanja (Urek, Ferlan-
Istinič)
16.30 – 18.00 Zastopnik v zakonu o duševnem zdravju – predstavitev
profila z diskusijo (Oreški)

18.00 – 18.15 Odmor
18.15-19.45 Zgodovina in sodobni koncepti duševnega zdravja v
skupnosti; temelji zagovorništva (Urek, Cigoj)
19.45-20.30 Stigma, predsodki in izkušnje večkratne diskriminacije;
predstavitev uporabniške raziskave o diskriminaciji na
področju zaposlovanja (Urek, Cigoj)

Torek, 24. 11. 2009 (Predavalnica 5)
16.00-18.15 Krepitev moči. Pomen uporabniškega gibanja in uporabniške
perspektive.
Izdelava zemljevida moči (predavanje z delavnico) (Škerjanc,
Cigoj,
18.15-18.30 Odmor
18.30-20.00 »Okrogla miza« - izkušnje nemoči v vsakdanjem življenju in v
sistemih duševnega zdravja ter potrebe po zagovorništvu
(Škerjanc, Cigoj, Lamovšek)

Sreda, 25. 11. 2009 (Predavalnica 8)
16.00-17.30 Osnove medicinskega razumevanja klasifikacij duševnih motenj
(Kastelic)
17.30-17.45 Odmor
17.45-20.00 Osnove uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov
(Kastelic)

Četrtek, 26. 11. 2009 (Predavalnica 1)
16.00-17.30 Koncepti, oblike, načela zagovorništva (predavanje, diskusija)
(Urek, Oreški)
17.30-17.40 Odmor
17.40-19.00 Vključevanje laičnih zagovornikov (predavanje, delo v
skupinah, diskusija) (Urek, Oreški)
19.00-19.05 Odmor
19.05-20.35 Delo in izkušnje PIC-a na področju duševnega zdravja (Verbajs)

Ponedeljek, 30. 11. 2009 (Predavalnica 1)
16.00-17.30 Značilnosti institucionalne obravnave oseb z demenco (Mali)
17.30-17.45 Odmor
17.45 – 19.15 Vzpostavitev stika in delovnega odnosa (Čačinovič – Vogrinčič)

Torek, 1. 12. 2009 (Predavalnica 5)
16.00-17.30 Značilnosti duševnih kriz in ravnanje v krizi. Družinske
intervencije (Urek, Oreški)
17.30-17.45 Odmor
17.45-20.00 Inovacije in inovativni strokovni pristopi. Načrt za ravnanje v
krizi (Urek, Oreški)

Sreda, 2. 12. 2009 (Predavalnica 8)
17.00-18.30 Mediacija in pogajanje (Metelko Lisec)
18.30-18.45 Odmor
18.45-20.00 Mediacija in pogajanje (Metelko Lisec)

Četrtek, 3. 12. 2009 (Predavalnica 5)
14.00-15.30 Priprava na terenski del (Flaker, Urek, Oreški)
15.30-15.45 Odmor
15.45-17.15 Priprava na terenski del (Flaker, Urek, Oreški)

Petek, 4. 12. 2009 (Predavalnica 5)
16.00-17.30 Analiza tveganja in načrtovanje odpusta (Grebenc)
17.30-17.45 Odmor
17.45-19.15 Analiza tveganja in načrtovanje odpusta (Grebenc)
19.15-19.20 Odmor
19.20-20.00 Analiza tveganja in načrtovanje odpusta (Grebenc)

Sobota, 5. 12. 2009 (izvedba izobraževanja v Socialno varstvenem zavodu Dutovlje, Dutovlje 128, Dutovlje, http://www.svz-dutovlje.si/)
9.30-11.00 Značilnosti dolgotrajnih psihosocialnih stisk in odgovorov nanje (Flaker)
11.00-11.15 Odmor
11.15-12.45 Hospitalizacija in institucionalizacija, življenje v ustanovi (Flaker)
12.45-13.30 Odmor za kosilo
13.30 – 15.00 Pristojnosti različnih služb na področju duševnega zdravja
(Flaker)
15.00-15.15 Odmor
15.15-17.00 Poznavanje virov za razreševanje različnih situacij, ki jih
vključuje delo zastopnika v zavodu (Flaker)

TERENSKI – PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA (14 dni):
december 2009, januar 2010

Navodila za praktično usposabljanje

Sestanek na FSD – med prakso – po dogovoru z mentoricami: Mojco Urek, Jano Mali in Suzano Oreški

Zaključno predavanje je v ponedeljek, 18.1.2010 od 15h do 20h v pred. 1 (zgoraj, zraven vhoda v fakulteto).
15.00 - 18.00 Tjaša Štrobl: Zakon o duševnem zdravju
18.00 - 20.00 Mojca Urek s sodelavkami: Zaključek izobraževanja

IZPIT ZA ZASTOPNIKA:
IZPITI BODO POTEKALI V ŠTIRIH TERMINIH:
v torek 26. 1. 2010 in v sredo 27.1. 2010 ob 09.00 uri
v ponedeljek 1.2. 2010 in v torek 2.2. 2010 ob 09.00 uri na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve.

Poziv za prijavi na izpit za zastopnike je na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Nadaljevanje izobraževanja v letu 2010:
1. Obisk PB Idrija bomo za zainteresirane organizirali v januarju
2. Advocacy (dvodnevno usposabljanje 29. in 30. 1. 2010 – gostje iz Anglije)
Program

3. Ekskurzija v Graz – predvidoma februar 2010
4. Ekskurzija v Budimpešto (ali povabiti predstavnike MDAC v Ljubljano) – predvidoma marec 2010

Kotizacija:Kotizacije ni.Opombe:
Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, praktično delo, izdelava ter analiza in predstavitev praktičnega primera zastopništva.


Predavanja 1. teden izobraževanja:
Zakon o duševnem zdravju in lik zastopnika

Temeljna načela duševnega zdravja v skupnosti

Držbene in stigmatizirane vloge

Interakcijska kredibilnost

Zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju

Pogodbena moč in status

Krepitev moči

Zemljevid moči

Zagovorništvo

Predavanja 2. teden izobraževanja:

Institucionalna obravnava oseb z demenco

Mediacija

Koncepti, oblike in načela zagovorništva

Krize

Krizni in podporni timi

Ocena tveganja

Predavanje v Socialno varstvenem zavodu Dutovlje

slika 1
slika 2
slika 3
slika 4
slika 5
slika 6

Teksti:

Nikina zgodba

Vaja

Interakcijska kredibilnost

"Crisis card"

Psihiatrični testament

Independent Mental Health Advocacy

A taxonomy of dignity

Elaborata:

Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju

Krepitev moči v teoriji in praksi

LITERATURA

Seznam literature