Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu

Termini: Začetek 13.9.2019

Izvajalke in izvajalci: Petra Videmšek (vodja programa), Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc, Liljana Rihter, Jana Mali, Darja Zaviršek, Majda Golja

Trajanje: eno leto

Opis:

Podrobnejši program izobraževanja, Uvodni seminar 13.9.2019

Obveznosti udeležencev: refleksije supervizij, intervizij, vodenja skupin ter zaključna naloga

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področju socialnega varstva, na področju vzgoje in izobraževanja ter v zdravstvu. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in veščine, ki dopolnjujejo slušateljevo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

IMG_0057.jpgProgram obsega 270 ur in je razdeljen na teoretski (80 ur) in praktični del (190 ur). Teoretske vsebine so predstavljene v obliki seminarjev z delavnicami, v okviru katerih slušatelji pridobijo ustrezno znanje za uporabo temeljnih metod supervizije, v praktičnem delu pa jih tudi preizkusijo. Pomembnejše teme teoretskega programa so: pomen supervizije v socialnem varstvu in socialnem delu; opredelitev, cilji in razvoj supervizije; temeljni koncepti socialnega dela in supervizija; prispevek supervizije h kompetentnosti strokovnjakov; teorije, modeli in oblike supervizije; evalvacija dogajanja v supervizijskem procesu; metode in tehnike v superviziji; komunikacija v superviziji; obravnava etičnih dilem v superviziji; končevanje odnosa v superviziji. V prvem delu slušatelji pridobijo teoretski okvir in ta je podlaga za drugi del, ki temelji na izkustvenem delu, torej na aktivnem sodelovanju v različnih supervizijskih kontekstih. Izkustveno znanje slušatelji pridobivajo v različnih oblikah supervizije, ki jih vodijo izkušeni supervizorji. Slušatelji v okviru izpopolnjevanja sodelujejo v supervizijskih skupinah. Preizkusijo se v vodenju supervizijske skupine in sodelujejo v različnih oblikah supervizije. Izkustveno učenje podpirajo usposobljeni strokovnjaki, ki že več let razvijajo, vodijo in izvajajo supervizijo na področju socialnega varstva. S takim učenjem, ki temelji na kombinaciji teoretskega znanja in praktičnih izkušenj, slušatelji spoznajo celoten proces supervizijskega učenja ter pridobivajo splošna in specifična znanja za vodenje različnih oblik supervizije.

Cilj usposabljanja je pridobivanje splošnih kompetenc ter tudi pridobivanje kompetenc za strokovno in raziskovalno delo v okviru supervizijskega procesa in razvijanje kritične refleksije o lastnih konceptualnih predpostavkah, pristopih, spretnostih virih, učinkih na področju svetovalnega dela v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju. Študentje bodo vključeni v aktualne projekte, ki bodo v času njihovega študija potekali na FSD in se bodo povezovali z učnimi vsebinami.

Poleg kompetenc med cilje programa sodi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki slušateljem in slušateljicam omogoča spoznavati teorije supervizije, temeljne vrednote, koncepte, načela in metode dela v superviziji.

Cilj programa je usposobiti slušateljice in slušatelje za uporabo temeljnih metod in postopkov vodenja supervizije. Usposobi jih za individualno, skupinsko ali diadno supervizijo. Na podlagi izkustvenega učenja jim omogoči ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja v praksi.

Program zaradi svoje teoretično- praktične zasnove programa omogoča aktivno preverjanje teoretskih spoznanj v praksi in razvoj novih možnih rešitev.

 

POGOJI ZA VPIS: V program se lahko vpišejo vsi, ki imajo končano izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu in opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in vsaj štiri leta delovnih izkušenj. To so kandidati, ki so končali najmanj višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo. Kandidati, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo. Ter kandidati, ki so končali višjo ali visoko šolo pedagoške, socialno pedagoške, psihološke ter defektološke smeri in so opravili strokovni izpit iz področja socialnega varstva. Program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu. Slušateljice in slušatelji pridobijo potrdilo o zaključku usposabljanja. Na podlagi potrdila lahko pri Socialni zbornici Slovenije zaprosijo za licenco supervizorja na področju socialnega varstva.

 

Kandidati in kandidatke za vpis izpolnijo prijavnico in jo podpisano z ustrezno dokumentacijo (priloge) pošljite po pošti do vključno 20. 8. 2019,  na naslov:

Fakulteta za socialno delo

za Usposabljanje za supervizorje

Topniška ulica 31

1000 Ljubljana

Priloge:

  • Natisnjena in podpisana prijavnica  
  • Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis (kopijo diplomske listine, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva, dokazilo o vsaj štiriletnih delovnih izkušnjah)
  • Življenjepis
  • Motivacijsko pismo (zakaj ste se odločili za vpis v program)

Vsebine seminarjev z izvajalci

Kotizacija:

2.650 EUR

Opombe:

ŠTEVILO VPISNIH MEST: 12