European Master on Active Ageing and Age Friendly Society - EMMA

Tip projekta: Erasmus + Strategic Partnership

Koda: 2020-1-FU01-KA203-006647

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.08.2023

Financer: Evropska komisija

Nosilna organizacija: Karelia ammattikokeakoulu oy, Finska

Nosilec/ka: izr.prof.dr.Jana Mali (za FSD)

Sodelavke/ci:

Izr. prof. dr. Jana Mali,

izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast,

prof. dr. Valentina Hlebec,

as. Benjamin Penič

 

Drugi mejniki:

31.8.2021: oddaja vmesnega poročila za obdobje 1.9.2020 – 30.6.2021

 

30.4.2022: oddaja vmesnega poročila za obdobje 1.9.2020 – 28.2.2022

 

30.10.2023: oddaja končnega poročila

Ključne besede:

demografske spremembe, aktivno staranje, starosti prijazne skupnosti, izobraževanje, magistrski študij

Povzetek:

Projekt naslavlja izzive, ki jih prinaša hitro starajoče se prebivalstvo Evrope, z razvojem interdisciplinarnega in v prihodnost usmerjenega magistrskega programa na temo aktivnega staranja in starosti prijazne družbe. Magistrski program bo bodočim diplomantom druge stopnje omogočil obogatitev znanja in razvoj spretnosti za ustvarjanje vključujoče družbe.

V triletnem projektu, ki poteka pod okriljem Univerze v Ljubljani sodelujeta Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za družbene vede. Skupaj s sodelujočimi partnerskimi univerzami in fakultetami iz Finske, Avstrije, Grčije, Irske in Portugalske dopolnjujta mednarodno in interdisciplinarno skupino, ki s strokovnjaki s področja psihologije, socialnega dela, sociologije, družbenih ved, fizioterapije in sorodnih tem, soustvarja bogat nabor znanja, kompetenc, dobrih praks ter izkušenj o vrzelih v znanju, ki jih lahko novo nastali magistrski program zapolnjuje.

V projektu se načrtovanja novega programa lotevamo z identifikacijo spretnosti in znanj, ki so nujna za strokovnjake na področju aktivnega staranja in ustvarjanja starosti prijazne družbe, z ozirom na krepitev moči starih ljudi, da lahko samostojno odločajo o svojem življenju in aktivno prispevajo v dobrobit družbe. Interdisciplinarnost projektne skupine bomo prikazali v kurikulumu magistrskega programa, katerega cilj je ustvariti kompetentne strokovnjake, sposobne reševanja izzivov s področja starosti in staranja družbe tako na nacionalni kot evropski ravni. Prav tako je cilj ustvariti dolgoročno uspešen in širše prepoznan magistrski program, ki se ponaša z diplomsko listino priznano in podpisano s strani vseh partnerskih držav.

Prednost novega magistrskega programa bo njegova široka uporabnost, kompatibilnost z drugimi študijskimi programi, da se vanj lahko vključijo tudi strokovnjaki z navidezno  nesorodnih področij, ki pa vendarle prepoznajo nujnost znanja, ki ga bo program ponujal. Dostopnost in fleksibilnost magistrskega programa dodatno utemeljujeta spletna izvedba študija in študij v angleškem jeziku.

Publikacije:

- FB: https://www.facebook.com/emmamaster.eu


- Twitter: https://twitter.com/EMMA__Master  


- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/emma-master/ 


- Instagram: EMMA Master (@emma__master)


Konference:

Predstavitev projekta na:

  • 1. strokovnem srečanju aktiva socialnih delavcev in Fakultete za socialno delo (10. 2. 2021),
  • mednarodni konferenci »Za človeka gre« v organizaciji Alma mater Europaea (15. 3. 2021) in v zborniku prispevkov omenjene konference,
  • na socialoškem srečanju »Pandemična družba (24. – 25. 9. 2021),
  • Festivalu za 3. življenjsko obdobje (oktober 2021),
  • IUC Dubrovnik,
  • Kongresu socialnega dela (2022).

Drugo:

Rezultat projekta je oblikovanje magistrskega izobraževalnega programa, za katerega si bomo prizadevali pridobiti akreditacijo in ga izvajati kot mednarodni program izobraževanja na daljavo. Evropsko prebivalstvo se hitro stara, zato potrebujemo kompetentne strokovnjake, da bi našli rešitve za izzive, ki jih staranje prebivalstva prinaša.

Nov magistrski program bo utemeljen na prepoznanih spretnostih in znanjih, ki so nujna za strokovnjake na področju aktivnega staranja in ustvarjanja starosti prijazne družbe, z ozirom na krepitev moči starih ljudi, da samostojno odločajo o svojem življenju in aktivno prispevajo k dobrobiti družbe. Raziskovati nameravamo učne potrebe z vidika potencialnih študentov, visokošolskih učiteljev, potencialnih delodajalcev in drugih interesentov, kar je novo in inovativno ter omenjenim daje priložnost za sooblikovanje magistrskega programa, ki odgovarja na prepoznane učne potrebe.