Pregled in analiza pravic iz javnih sredstev

Tip projekta: Ciljni raziskovalni projekt

Datum začetka: 01.03.2023

Datum konca: 31.08.2023

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Sodelujoče organizacije:

Fakulteta za socialno delo,

Medicinska fakulteta

Nosilna organizacija: UL, Ekonomska fakulteta

Nosilec/ka: as. dr. Anamarija Kejžar

Sodelavke/ci:

as. dr. Anamarija Kejžar​

Ostali sodelavci:

Colnar, S., Penger, S., Peterlin, J., Sitar, A., Kejžar, A., Roblek, V., Dimovski, V., Drevenšek G.

Ključne besede:

sistem pravic, javni skladi, revščina, tveganje za revščino, socialna država

Povzetek:

Dejavnosti projekta so razdeljene glede na šest glavnih delovnih svežnjev: zmanjševanje revščine in tveganje revščine,  določitev odgovornih oseb za posamezne ukrepe,  sistem pravic iz javnih sredstev,  deležniki v sistemu pravic iz javnih sredstev,  merljivi kazalniki in  diseminacija ugotovitev v prakso.

Načrtovane aktivnosti v projektu so:

  •  Pregled teoretičnega ozadja, ki vključuje analizo sekundarnih podatkov o pravicah iz javnih sredstev in vsebinsko analizo iz naslova pravic iz javnih sredstev. Pregled teoretičnega ozadja vključuje tudi opredelitev tveganja za revščino s trenutnimi tveganji in oceno bodočih v povezavi z zdravjem (analiza podatkov NIJZ), pregled mreže združenj in društev za izvedbo anketiranja in prepoznavanje oseb v stiski, na robu revščine ter analizo trenutnih potreb, rangiranje najbolj tveganih dejavnikov in analizo vrednotenja izvedbenih programov in vzvodov za stalnost izpopolnjevanja glede na prihajajoče potrebe.
  • Zbiranje empiričnih podatkov, ki vključuje izvedbo fokusne skupine o pravicah iz javnih sredstev in njihovem vplivu na zmanjševanje revščine in tveganje revščine, poglobljene intervjuje o pravicah iz javnih sredstev in njihovem vplivu na zmanjševanje revščine ter pripravo predloga celovitega spremljanja področja pravic iz javnih sredstev. 
  • Analiza obstoječega sistema pravic javnih sredstev, ki vključuje identifikacijo in analizo ukrepov izplačil sredstev in drugih oblik pomoči, ki prispevajo k zmanjševanju revščine posameznikov ali ogroženih skupin.
  •  Merljivi kazalniki in primerjava s tujino, ki vključuje benchmark analizo glede na razpoložljive sekundarne podatke, ki so na voljo za izbrane države članice EU ter analizo kazalnikov in statistik, ki se uporabljajo na EU ravni za spremljanje področja revščine.
  • Določitev odgovornih oseb za posamezne ukrepe, ki vključuje pripravo matrike pristojnosti in odgovornosti z vključenimi vsebinskimi sklopi aktivnosti, izvedene poglobljene intervjuje z deležniki in zasnovo preverjanja realizacije ciljev ter zasnovo poročila o izvajanju.
  • Oblikovanje priporočil za snovalce politik (glede na razpoložljive) podatke vezane na sistem pravic iz javnih sredstev, kar vključuje izvedbo fokusne skupine z zainteresiranimi deležniki, poglobljene intervjuje, ki so kot osnova za priporočila za ukrepe na ravni države.
  • Priprava poročila o deležnikih v sistemu pravic iz javnih sredstev, ki vključuje vzpostavljeno mrežo deležnikov, izvedbo fokusne skupine z zainteresiranimi deležniki, izvedene poglobljene intervjuje, smiselno oblikovane izkustvene skupine, obravnavano področje trajnostnega vodenja in ranljivih skupin ter natančnejšo opredelitev vloge humanitarnih in nevladnih organizacij v javnem interesu.

Publikacije:

Overview and analysis of rights from public funds: the case of Slovenia

(Colnar, S., Penger, S., Peterlin, J., Sitar, A., Kejžar, A., Drevenšek, G., Roblek, V., Dimovski, V.)

Drugo:

Priprava možnih modelov merljivih kazalnikov, s poudarkom na določitvi merljivih in časovno opredeljenih kazalnikov pravic iz sistema javnih sredstev, ki analizirajo vpliv na kazalnike tveganja revščine in socialne izključenosti, upoštevajoč specifične ekonomske, socialne in kulturne značilnosti ranljivih skupin v Republiki Sloveniji. Tovrstni kazalniki so tudi osnova za pripravo in vsebinsko analizo učinkovitosti in upravičenosti pravic iz javnih sredstev. Pripravljena bo tudi analiza posameznih primerov prejemanja pravic iz različnih virov.