Metodologija raziskovanja v socialnem delu I: načrtovanje raziskave


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
Sodelavci: Tamara Rape Žiberna

3052500651255


Cilji:

Sposobnost analize družbenega konteksta in problemskih situacij ter sinteze in predvidevanja rešitev. Poznavanje in razumevanje raziskovalnih metod in postopkov empiričnega raziskovanja na področju socialnega dela in sorodnih družbenih ved. Poznavanje in razumevanje akcijskega raziskovanja. Sposobnost pridobivanja novih informacij, analize podatkov in zmožnost interpretacije rezultatov. Kritična in samokritična presoja ter vrednotenje izvedenih raziskav. Uporaba raziskovalnih postopkov in metod za izvajanje raziskav.


Vsebina predmeta:

- Vloga raziskovanja v socialnem delu Znanstvena metoda in drugi načini spoznavanja: viri spoznavanja, načela znanstvene metode, pojem metodologije Metodologija raziskovanja v socialnem deluŹ Raziskovanje v socialnem delu kot družbeni odnos: etika in politika raziskovanja v socialnem delu. - Vrste raziskav - Eksperiment - Načrtovanje običajne kvantitativne raziskave Preliminarna faza: predlog raziskave; prijavljanje na razpise raziskovalnih projektov. Formuliranje problema: analiza problemske situacije in formuliranje hipotez. Definiranje pojmov, spremenljivk: konceptualizacija in operacionalizacija, model raziskave. Merjenje: merske lestvice, merski instrumenti, metrične karakteristike. Populacija in vzorčenje: definiranje populacije, načela vzorčenja, vrste vzorcev. - Metode zbiranja empiričnih podatkov Opazovanje: značilnosti, vrste, problemi, tehnike. Spraševanje (raziskovalni intervju in anketa): značilnosti, vrste, problemi, tehnike (konstrukcija vprašalnika). Analiza sekundarnega gradiva. - Uporaba računalniških programov za iskanje sekundarnih virov odatkov. - Poročanje o empirični raziskavi in diseminacija spoznanj.


Temeljna literatura:

Obvezna
Mesec, B., Rape, T. (ur.), Rihter, L. (ur.). Načrtovanje raziskave: študijsko gradivo za interno uporabo,

Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. 2009.

Mesec B.. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 2 (skripta). Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 1997. 98-144.

Toš. N.. Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: DZS. 1988 (in kasnejše izdaje) 1-126.


Priporočena
Reid. W. J.. Smith. D.. Research In Social Work. New York: Columbia University Press. 1989. 41-94 in 175-243.

Rubin. A.. Babbie. E.. Research Methods for Social Work. Belmont: Wadsworth Publishing. 1993.. 1-260

Alston. M.. Bowles. W.. Research for Social Workers. London and New York: Routledge. 2003. 1-95.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je opravljena praktična naloga (načrt kvantitativne raziskave).


Metode ocenjevanja:

Ustni izpit 70%

druga oblika pisnega preverjanja znanja 30%


Delež v %:ustni izpit (70 %), druga oblika pisnega preverjanja znanja (30 %)