Praksa I


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
Sodelavci: Ana Jagrič, Marko Mesec, Tamara Rape Žiberna, Petra Videmšek

150175006025010


Cilji:

Cilji - Spoznavanje družbenega in vrednostnega konteksta ter življenjskega sveta uporabnika in mreže socialnih služb ter storitev; spoznavanje protislovij, izhajajočih iz razlik med perspektivo uporabnika in strokovnega delavca; vključevanje v obstoječe projekte socialnega dela na terenu (razvojne in raziskovalne); spoznavanje in urjenje osnovnih in specifičnih spretnosti in metod socialnega dela.

Kompetence - Ob koncu prakse 1. letnika študentka osvoji znanje in spretnosti:  pogovora (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD; beleženja in dokumentiranja na konkretnem področju SD; vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na konkretnem področju SD; soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD; omogočanja dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabo omrežij na konkretnem področju SD; zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti socialne delavke; raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti sodelujoče-ga v postopke SD; prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase; poznavanje obstoječe mreže socialnovarstvenih ustanov in zakonodaje na področju socialnega varstva; delovanja organizacije in posameznika v digitalni družbi; projektnega, skupnostnega in organizacijskega dela; povezovanja praktičnih izkušenj s teorijami socialnega dela.


Vsebina predmeta:
 • Zemljevid življenjskega sveta študenta v svojem lokalnem okolju
 • Opazovanje
 • Vzpostavljanje prvega stika, pristop, predstavitev
 • Zapisovanje, beleženje. dokumentiranje in varovanje osebnih informacij
 • Specifičnosti pristopov – kam, v kakšno okolje, h komu pristopamo, uporaba različnih jezikov, govoric in osebnega stila
 • Poročanje
 • Poslušanje
 • Značilnosti in namen različnih oblik pogovora
 • Pridobivanje in posredovanje informacij za potrebe uporabnikov
 • Povezovanje pojavov družbenega razvrednotenja z osebno izkušnjo
 • Občutljivost za pojave družbene neenakosti in izključenosti (na sistemski ravni, zakonodajni ravni, na ravni vsakdanjega življenja)
 • Prepoznavanje, artikulacija in ozaveščanje vrednostnih stališč do pojavov družbenega izključevanja, predsodkov in stereotipov
 • Uveljavljanje uporabniške perspektive
 • Metode in tehnike intervizije

Temeljna literatura:

Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005). Krepitev moči, (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., Možina, M. (2015). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Čačinovič Vogrinčič, G., Miloševič Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P., Urek, M., Demšar, S. (2005). Zapisovati socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. (1998). Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. Pridobljeno 1.10.2019 s https://dsdds.splet.arnes.si/kodeks-etike/
Flaker, V. (2003). Oris metod socialnega dela:Uvod v Katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialo delo, Skupnost centrov Slovenije.
Mesec, M., Poštrak, M., Škerjanc, J., Jagrič, A., Videmšek, P., Rape Žiberna, T. (2019). Praksa 1. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Center za praktični študij.
Mesec, B., Rape, T. (ur.), Rihter, L. (ur.) (2009). Načrtovanje raziskave: študijsko gradivo za interno uporabo, Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Miloševič Arnold, V., Poštrak, M. (2003). Uvod v socialno delo. Ljubljana: Študentska založba.
Miloševič Arnold, V. & Urh, Š. (ur.) (2009). Terensko delo: Institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Sobočan, Ana M. (2011): Etika v socialnem delu: etična praksa in avtonomija socialnega dela. Socialno delo, let. 50, št. 3.
Socialna zbornica Slovenije. (2014). Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Pridobljeno 1.10.2019 s https://e9192261-c434-4751-8405-d838df5e9886.filesusr.com/ugd/304490_de9b37a10bd04d89a368293b4b3d5302.pdf
Randall, R., Southgate, J. (1988). Skupinska dinamika v skupnosti, Ljubljana: ZKOS, VŠSD.
Škerjanc, J. (2006). Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev: pomen uporabniškega vpliva pri zagotavljanju socialnovarstvene storitve. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007). Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno.
Videmšek, P., Mali, J. (2018). Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev. Socialno delo, let. 57, št. 1.
Zidar, R. (2012). Krepitev moči skozi doseganje pozitivnih sprememb: priročnik za načrtovanje in izvedbo manjšega projekta. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.
 


Metode ocenjevanja:

Oceni se praksa v učni bazi in učna mapa. Praksa se oceni na podlagi; dnevnikov prakse, poročanja v mentorski skupini in opisne ocene mentorja v učni bazi. Učna mapa vsebuje; poročila o posameznih nalogah, končno poročilo (esej), druge dokumente, kot so; načrt prakse, dogovor z uporabnikom in drugi, s programom prakse določeni dokumenti.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja: 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno, vsi izdelki morajo biti ustrezni za pozitivno oceno. Opisno oceno prakse poda mentorica na UB, predlog končne ocene nosilcu prakse poda mentorica FSD.


Delež v %:Praksa 40%, Poročila in predstavitev nalog 30%, Končno poročilo (esej) 30%