Socialno delo s starimi ljudmi


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jana Mali
Sodelavci: Anamarija Kejžar

3002500701255


Cilji:

- poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela,

- razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju socialnega dela,

- znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju socialnega dela,

- poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju socialnega dela,

- sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije socialnega dela v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo,

- znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju socialnega dela,

- spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju socialnega dela,

- znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju socialnega dela,

-sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov


Vsebina predmeta:

1. Fenomen staranja in starosti

2. Demografsko staranje in družbene spremembe

3. Raziskovanje na področju socialnega dela s starimi ljudmi

4. Kakovostno staranje

5. Demenca in socialno delo

6. Dolgotrajna oskrba

7. Medgeneracijska solidarnost in socialno delo

8. Nasilje nad starimi ljudmi

9. Socialno delo v domovih za stare ljudi

10. Koncepti socialnega dela s starimi ljudmi

11. Socialno politične strategije oskrbe starih ljudi


Temeljna literatura:

1. Mali, J. (ur.), Hlebec, V. (ur.), Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji. Tematska številka Socialnega dela, let. 52, št. 1.

2. Mali, J. (2012), Uvajanje dezinstitucionalizacije na področju oskrbe starih ljudi. Čas. krit. znan., 39, 250: 86-94.

3.  Mali, J. (2012), Socialno delo s starimi ljudmi in nova socialna zakonodaja. Čas. krit. znan., 39, 250: 128-137.

4. Mali, J. (2008), Od hiralnic do domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

5. Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (str. 30 – 386).

6. Mali, J., Miloševič – Arnold, V. (2007), Demenca – izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (str. 23 – 50).

7. Filipovič Hrast, M., Hlebec, V., Knežević Hočevar, D., Černič Istenič, M., Kavčič, M., Jelenc-Krašovec, S., Kump, S., Mali, J. (2014), Oskrba starejših v skupnosti: dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

8. Mali, J., Nagode, M. (2009), Medgeneracijsko sožitje kot temelj sodobne socialne politike v Sloveniji. V: Tašner, V. (ur.), Lesar, I. (ur.), Antić, M. G. (ur.), Hlebec, V. (ur.), Pušnik, M. (ur.), Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (215-228).

9. Mali, J. (2009), Medgeneracijska solidarnost v obstoječih oblikah skrbi za stare ljudi. V: Tašner, V. (ur.), Lesar, I. (ur.), Antić, M. G. (ur.), Hlebec, V. (ur.), Pušnik, M. (ur.), Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta (243-256).

10. Mali, J. (2002), Starost, emocije in emocionalno delo. Socialno delo, 41, 6: 317 – 323.

11. Mali, J. (2013), Socialno delo s starimi ljudmi kot specializacija stroke. Soc. delo, 52, 1: 57-67.

12. . Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (ReNPSV13–20) (Uradni list RS, št. 39/2013)

13. Tratnik-Volasko, M. (ur.), Zagovorništvo starejših, (Zbornik referatov in razprav, 2011, št. 1). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v 1. letnik študija.

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje.

 


Metode ocenjevanja:

Izpit 70,00 %

Projektna naloga 30,00 %

 

 


Delež v %:Izpit 70,00 % Projektna naloga 30,00 %