Teorije ustvarjalnosti in socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
Sodelavci: Klavdija Kustec

3501500751255


Cilji:

Študentke seznaniti s pojmom ustvarjalnosti in povezati pojem in ga postaviti v okvir s socialnim delom. Pokazati, na kakšne načine je socialno delo prežeto z ustvarjalnostjo in kaj to pomeni za socialno delo kot teorijo in kot prakso.


Vsebina predmeta:

Študentkam predstaviti zgodovino znanstvenega proučevanja ustvarjalnosti. Izpostaviti domete in dileme. Protislovja znanstvenega proučevanja ustvarjalnosti. Koncepte ustvarjalnosti povezati s socialnim delom (zgodovinska in psihološka ustvarjalnost. definicije ustvarjalnosti). Socialno delo kot umetnost/znanost. To povezati z Gardnerjevo novo konceptualizacijo ustvarjalnosti. ki jo ne razdeli na znanstveno in umetniško. temveč na sedem inteligenc. Socialno delo kot vzpodbujanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov uporabnika/ov.

Vse skupaj postaviti v kontekst družbene konstrukcije resničnosti: kako si ljudje ustvarjamo svoj človeški svet, kako se ustvarjalno znajdemo v njem in kako ga ustvarjalno spreminjamo. Kako in zakaj je to pomembno za socialno delo. Povezava s socialno konstruktivističnim modelom socialnega dela.


Temeljna literatura:

ŠUGMAN BOHINC. Lea. Socialno kulturno delo. Socialno delo. letnik 33. št. 4 (1994). str. 317-324.
POŠTRAK. Milko. V znamenju trojstev. Socialno delo. letnik 33. št. 4 (1994). str. 325-342.
POŠTRAK. Milko. Razsežnosti ustvarjalnosti. Socialno delo. letnik 34. št. 1 (1995). str. 37-44.
POŠTRAK. Milko. Socialno kulturno delo. Socialno delo. 1996. letnik 35. št. 5. str. 317-324.
POŠTRAK. Milko. Uporaba ustvarjalnih pristopov pri delu z otroki in mladostniki.. Šolsko svetovalno delo. letnik XII. št. 1/2 (1994). str. 11-17 (tudi v elektronski obliki v priponki na tej strani).


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.


Metode ocenjevanja:

Ustni izpit 100%
 


Delež v %:Ustni izpit 100%
Gradiva:

ustvarjalni pristopi
stvaralački pristupi
ustvarjalnostvšoli
ustvarjalnostklavdija