Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: kvalitativne raziskave


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
Sodelavci: Bojana Lobe, Tamara Rape Žiberna

35101000701255


Cilji:

Poznavanje in razumevanje konceptov in metod kvalitativnega raziskovanja na področju socialnega dela.
Sposobnost analize kvalitativnih podatkov in sinteze pojmov ter oblikovanja poskusnih teorij.
Kritična in samokritična presoja ter vrednotenje kvalitativnih raziskav.
Uporaba znanj in metod za načrtovanje in izvedbo kvalitativnih raziskav.
Veščine komuniciranja: sposobnost sporočanja. pisnega izražanja. argumentiranja.


Vsebina predmeta:

Epistemološka vprašanja: interpretativni vs. pozitivistični pristop.
Kvalitativne metode zbiranja podatkov: intervju, opazovanje, fokusne skupine.
Kvalitativna analiza, poskusna teorija.
Študija primera.
Evalvacije.
Akcijsko raziskovanje.
Etnografski pristop.
Kriteriji kakovosti.
Pisanje poročila o kvalitativni raziskavi.


Temeljna literatura:

Obvezna
Lobe, B., Morgan, D. L., & Hoffman, K. A. (2020). Qualitative data collection in an era of social distancing. International journal of qualitative methods, doi: 10.1177/1609406920937875.
Mesec Bl.. (1997). Metodologija raziskovanja v socialnem delu 2 (skripta). Ljubljana: Visoka šola za socialno delo..

Mesec Bl.. (1997). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo (strani 13-96).

Toš. N.. (1988 (in kasnejše izdaje)). Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: DZS) (strani 126-151).
Priporočena
 

Alston. M.. & Bowles. W. (2003). Research for Social Workers. London and New York: Routledge (strani 123-221).

Lobe, B. (2017). Best practices for synchronous online focus groups. V: Barbour, R. S. (ur.), & Morgan, D. L. (ur.). A new era in focus group research : challenges, innovation and practice (str. 227-250). London: Palgrave Macmillan.

Mesec. Bl..& Kaube, S. (2001). Doživljanje bolnikov s kolostomo z vidika teorije Corbinove in Straussa o urejanju kronične bolezni: Poskusna teorija na osnovi kvalitativne analize. Socialno delo 40 (1), 2-4.

Mesec. Bl.., Rode, N. & Rihter, L. (ur.) (2003). Primeri raziskovalnih nalog študentov: raziskovalni seminar četrtega letnika. 2. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (strani 77-152).

Mesec. Bl.. (2000). Prispevek kvalitativnih metod k empiričnemu raziskovanju v socialnem delu. Socialno delo 39 (1), 33-37.

Mesec. Bl.. Pritlehne teorije v kvalitativnem raziskovanju v socialnem delu. Socialno delo 43 (2004). 4. 215-223.

Mesec. Bl.. (1993). Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim aktivizmom. Socialno delo 32 (1-2), str. 61-90

Morgan, D. L., & Lobe, B. (2011). Online focus groups. V: Hesse-Biber, S. J. (ur.). The handbook of emergent technologies in social research (str. 199-230). New York: Oxford University Press.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.
Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je opravljena praktična naloga (načrt in izvedba kvalitativne raziskave).


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 100%


Delež v %:Pisni izpit (100 %)