Praksa III


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Milko Poštrak
Sodelavci: Marko Mesec, Tamara Rape Žiberna, Petra Videmšek

1001950017037515


Cilji:

Cilji predmeta
a) preizkušanje spretnosti in postopkov SD s poudarkom na javnih pooblastilih
b) poglabljanje spretnosti vzpostavljanja delovnega odnosa, soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči, s poudarkom na socialnem delu z družino
c) soočanje s položajem strokovne moči in odgovornosti
d) spoznavanje in preizkušanje specifičnih metod in spretnosti SD na izbranem področju del (moduli)
Predmetno specifične kompetence:
Poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika SD
Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD
Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
Sposobnost v izvirnih projektih podpore in pomoči povezati izkušnje uporabnikov z doktrino stroke SD tako, da bo zanje uporabna
Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD
Spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase


Vsebina predmeta:
  • spoznavanje učne baze, njenega dela, zakonodaje idr. 
  • načrtovanje lastne prakse – z vidika vsebine  
  • poznavanje javnih pooblastil in urjenje osnovnih spretnosti njihove uporabe v SD 
  • urjenje v spretnostih soustvarjanja spodbudnega konteksta za razvoj uspešne dialoške prakse socialnega dela (pri delu z družino, s skupino, v skupnosti ter glede na posamezna izbirna področja);
  • urjenje metode in tehnike intervizije
  • učenje in urjenje posameznih spretnosti SD v skladu s specifiko posameznega modula 

Temeljna literatura:

Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N. & Možina, M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika.  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Čačinovič Vogrinčič, G. & Mešl, N. (2019). Socialno delo z družino. Ljubljana: FSD.

Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š. & Žnidarec Demšar, S. (2005). Krepitev moči (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. (1998). Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. Pridobljeno 1.10.2019 s https://dsdds.splet.arnes.si/kodeks-etike/

Flaker, V. (1994). Analiza tveganja. Socialno delo. 33(3), 189-196.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A. & Ratajc, S. (2013). Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Kovač, Polonca (2007). Javna pooblastila centrov za socialno delo v upravnem postopku. Socialno delo, 46(1/2), 57-64.

Mali, J. (2008). Od hiralnic do domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mesec, B. (2006). Očarani z močjo. Socialno delo, 45(3-5), 235-247.

Mešl, N. (2008). Razvijanje in uporabna znanja v socialnem delu z družino. Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi. Ljubljana: FSD.

Mešl, N.& Kodele, T. (2016). Udejanjanje sodobne doktrine socialnega dela: Od obravnavanja strank k sodelovanju z ljudmi. Socialno delo, 55 (3), 39-54.
Socialna zbornica Slovenije. (2014). Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Pridobljeno 1.10.2019 s https://e9192261-c434-4751-8405-d838df5e9886.filesusr.com/ugd/304490_de9b37a10bd04d89a368293b4b3d5302.pdf

Šugman Bohinc. L. (2007).  Dejavniki uspešnega razgovora v procesu raziskovanja življenjskega sveta uporabnika. V L. Šugman Bohinc, P. Rapoša Tajnšek & J. Škerjanc, (ur.), Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (str. 49-69). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Urek, M., Čačinovič Vogrinčič, G. Miloševič, Arnold, V., Poštrak, M. & Stefanoski,  P. (2008). Zapisovati socialno delo (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek, D., Zorn, J. &Videmšek, P. (2002). Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.
 


Metode ocenjevanja:

Oceni se praksa v učni bazi in učna mapa. Praksa se oceni na podlagi; dnevnikov prakse, poročanja v mentorski skupini in opisne ocene mentorja v učni bazi. Učna mapa vsebuje; poročila o posameznih nalogah, končno poročilo (esej), druge dokumente, kot so; načrt prakse, dogovor z uporabnikom in drugi, s programom prakse določeni dokumenti.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja: 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno, vsi izdelki morajo biti ustrezni za pozitivno oceno. Opisno oceno prakse poda mentorica na UB, predlog končne ocene nosilcu prakse poda mentorica FSD.


Delež v %:Praksa 40%, Poročila in predstavitev nalog 30%, Končno poročilo (esej) 30%